ČSN 01 0962 (010962)

Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

ČSN 01 0962 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma je převzetím technické zprávy ISO TR 14062 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu (Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development).
V posledním desetiletí se ve světě i v České republice začaly hojně používat různé nástroje produktové politiky, od různých druhů environmentálních značení, prohlášení a environmentálních tvrzení, "zelené" nákupní politiky, po posuzování životního cyklu (LCA) a tzv. ekodesign. Posledně uvedený nástroj byl v rámci normalizačních prací ISO v oblasti managementu životního prostředí nazván integrací environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.
Produkty, tzn. veškeré zboží a služby mají určitý dopad na životní prostředí, který může nastat v jakémkoliv nebo ve všech stádiích životního cyklu produktu: získávání surovin, zpracování, distribuce, užití a odstranění. Tyto dopady mohou být v rozsahu od mírných do významných, mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé a mohou nastat na místní, regionální nebo globální úrovni (nebo v kombinaci těchto úrovní).
Norma je určena pro praxi navrhování a vývoje produktů, bez ohledu na typ, velikost, lokalizaci a složitost organizace a pro všechny druhy produktů, ať nové nebo modifikované. Je napsána pro ty, kteří jsou přímo zapojeni do procesu návrhu a vývoje, i pro osoby zodpovědné za přijímání politik a rozhodnutí. Informace poskytované touto technickou zprávou mohou být zajímavé také pro externí zúčastněné subjekty, které nejsou přímo zapojeny do procesu návrhu a vývoje produktu.
V jednotlivých částech se norma zabývá strategickými hledisky a organizační stránkou procesu, úlohou vedení, vazbou na systémy environmentálního managementu, multidisciplinárním přístupem, managementem dodavatelského řetězce, požadavky na produkt vč. environmentálních aspektů a dopadů spojených s produktem a jednotlivými základními problémy jako je včasná integrace environmentálních aspektů do návrhu, funkčnost, multikriteriální přístup, plánování procesu a jeho etapizace vč. testování prototypu a dalších kroků až po uvedení na trh a přezkoumání produktu a procesu.
Norma je použitelná pro rozvoj odvětvově specifických dokumentů. Není určena jako specifikace pro účely certifikace a registrace.

Označení ČSN 01 0962 (010962)
Katalogové číslo 68854
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963688541
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 09 62
  • ČSN 010962
  • ČSN 01 09 62 : 2003
  • ČSN 010962:2003
  • ČSN 01 0962:2003