Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1280-1 (852106) Zrušená norma

Plnicí systémy anestetických odpařovačů specifické pro určité anestetikum - Část 1: Plnicí systémy s pravoúhlým kódováním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 1280-1 (852106)
Katalogové číslo 57764
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963577647
Změny a opravy A1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 5360 (852106)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1280-1:1997. Evropská norma EN 1280-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 1280 se sestává z následujících částí: Část 1: Plnicí systémy s pravoúhlým kódováním a Část 2: Plnicí systémy s válcovým kódováním. Tato první část normy (ČSN) EN 1280 vymezuje požadavky na plnicí systémy specifické pro určité anestetikum používané s anestetickými odpařovači specifickými pro určitá anestetika kromě desfluranu. Za pozornost stojí v kapitole 13 - Informace poskytované výrobcem tyto články: 13.2.2 - Adaptér lahve musí mít příbalový leták, jenž je přiložen k zařízení a uvádějící následující upozornění: "Pozor! Specifické plnění anestetikem nemůže být zajištěno při použití lahví bez objímek". 13.3 - Návod k použití: Návod k použití plnicích systémů specifických pro určité anestetikum musí obsahovat: 1) podrobnosti uvedené v 13.2.1 s výjimkou bodů c) a d) [týká se obsahu údajů na štítku], 2) upozornění uvedené v 13.2.2, 3) informace nezbytné pro zajištění, aby byl plnicí systém specifický pro určité anestetikum v bezpečném a správném funkčním stavu, 4) podrobnosti o charakteru a četnosti úkonů při údržbě k zajištění stálého bezpečného a správného provozu, 5) prohlášení udávající shodu plnicího systému specifického pro určité anestetikum s touto evropskou normou. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Lahev, kapitolu 5 - Objímka lahve, kapitolu 6 - Adaptér lahve, kapitolu 7 - Zásuvka plniče, kapitolu 8 - Rychlost plnění, kapitolu 9 - Únik, kapitolu 10 - Ochrana před plněním, kapitolu 11 - Barevné kódování, kapitolu 12 - Konstrukční požadavky a kapitolu 13 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohu A, normativní Přílohu B, informativní Přílohu C a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS). Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy, uvedená v tabulce ZA.1, podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA )." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1280-1 (85 2106) byla vydána v lednu 2000.