Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12218 (855321) Zrušená norma

Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického vybavení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8553 Zařízení zdravotnických pracovišť

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 12218 (855321)
Katalogové číslo 57408
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963574080
Změny a opravy A1 12.02t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 19054 (855321)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12218:1998. Evropská norma EN 12218:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje základní požadavky zajišťující kompatibilitu mezi kolejnicovými systémy splňujícími požadavky této normy a zdravotnickým vybavením k zajištění vzájemné zaměnitelnosti zdravotnického vybavení z jednoho kolejnicového systému na druhý. Zdravotnické vybavení může být ke kolejnici připevněno upínadly přímo nebo pomocí jiných součástí o rozměrech, jež jsou specifikovány v této normě. Požaduje se, aby kolejnicová upínadla byla kompatibilní s kolejnicemi, které odpovídají rozmezí rozměrů uvedených v této normě. Specifikace kolejnicových systémů zahrnují rozměry, údaje o pevnosti a informace poskytované výrobcem. Některé zdravotnické vybavení může být připojeno ke kolejnici prostředky, jež jsou mimo rozsah platnosti této normy. Norma platí pouze pro kolejnicové systémy, které jsou určeny pro montáž v horizontální poloze. Nespecifikuje ani konstrukce, ani typy zdravotnického vybavení, jež má být připevněno. Neplatí pro visuté kolejnicové systémy pro umístění závěsů a infuzních prostředků. Poměrně rozsáhlá norma (cca 33 stran) obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Požadavky na kolejnicové systémy, kapitolu 7 - Značení součástí kolejnicového systému, štítky a balení, kapitolu 8 - Zkoušení, uvedení do provozu a certifikace a kapitolu 9 - Informace dodávané výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12218 (85 5321) byla vydána v lednu 2000.