Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 740 (852102) Zrušená norma

Anestetická pracoviště a jejich moduly - Zvláštní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 740 (852102)
Katalogové číslo 56636
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963566368
Změny a opravy A1 6.04t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 60601-2-13 (364800), ČSN EN ISO 8835-2 (852109), ČSN EN ISO 8835-3 (852109), ČSN EN ISO 8835-4 (852109), ČSN EN ISO 8835-5 (852109)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 740:1998 včetně opravy EN 740:1998/AC:1998-12. Evropská norma EN 740:1998 má status české technické normy. v Kapitole 1 R: Předmět normy se uvádí: Platí kapitola 1 (ČSN) EN 60601-1:1990 s následujícím doplněním: Tato evropská norma stanoví požadavky na moduly, které, i když se považují za samostatné přístroje s vlastními pravidly, mohou v sestavě spolu s dalšími odpovídajícími prostředky vytvořit příslušné specifikované anestetické pracoviště. Záměrem této evropské normy je, aby uživatelům byla komerčně dostupná jak kompletní anestetická pracoviště, tak individuální moduly a aby jim bylo umožněno vytvářet konfigurace vyhovující potřebám jejich klinické praxe. Z tohoto důvodu je tato evropská norma uspořádána tak, aby jasně identifikovala zvláštní požadavky na běžně dostupné specifické moduly. Různé konfigurace anestetických pracovišť jsou uvedeny v tabulce 101. Norma rovněž specifikuje zvláštní požadavky na pohotovostní anestetické přístroje (viz tabulka 102). Modul je pro účely této evropské normy definován jako samostatná jednotka anestetického pracoviště, která plní specifický úkol nebo skupinu úkolů pro podporu hlavní funkce anestetického pracoviště. Takovými moduly jsou např. systémy dodávání anestetického plynu, systémy dodávání anestetických par, anestetické ventilátory, anestetické dýchací systémy, systémy odvodu anestetického plynu (AGSS = Anestetic Gas Scavenging System) a specifické monitorovací, alarmové a ochranné moduly. Norma rovněž specifikuje zvláštní požadavky na převodní a jímací systémy aktivních AGSS, určených ke snížení vystavení nemocničního personálu anestetickým plynům a parám a specifikuje průtokové poměry na vstupu, pro něž má být systém navržen. Ačkoliv tato evropská norma nespecifikuje požadavky na pacientské monitory, upozorňuje na doporučení mnoha národních zdravotních a správních orgánů pro monitorování pacienta v průběhu anestezie. Rozsáhlá norma (cca 97 stran) obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Podmínky prostředí, oddíl 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, oddíl 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, oddíl 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, oddíl 6 - Ochrana před nebezpečím vznícení hořlavých anestetických směsí, oddíl 7 - Ochrana před nadměrnými a jiným ohrožením bezpečnosti, oddíl 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, oddíl 9 - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu prostředí, oddíl 10 - Požadavky na konstrukci a oddíl 11 - Dodatečné specifické požadavky pro anestetická pracoviště. Norma dále uvádí mnoho Příloh a to: normativní Přílohu AA, informativní Přílohu BB, normativní Přílohy CC, DD, EE, FF, GG, HH, JJ, KK, LL, MM, NN, informativní Přílohu PP, normativní Přílohy QQ, RR, informativní Přílohu SS, normativní TT a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulka ZA.1) podporují splnění podstatných požadavků směrnic. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 740 (85 2102) byla vydána v srpnu 1999.