ČSN EN 1209 (755805) Zrušená norma

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1209:1997. Evropská norma EN 1209:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro křemičitan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě a podává informace o jeho použití při úpravě vody. Je to rozsahem nevelká, ale významem z hygienického hlediska významná norma. I když to v normě uvedeno není je její text v souladu se Směrnicí 67/548/EHS o postupném sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Obsahuje i pokyny pro bezpečnou práci s křemičitanem sodným. Podle této normy je křemičitan sodný (Na2O .n SiO2, kde n = 1,5 až 4,0, syn: roztok vodního skla, roztok křemičitanu sodného, CAS 1344-09-8, EINECS 215-687-4) klasifikován jako látka dráždivá (Symbol Xi) s větami R 38 Dráždí kůži, R 41 Nebezpečí vážného poškození očí, S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení, S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Poznámka : Jde o jednu ze série norem, které jsou v souladu s evropskou klasifikací a značením chemických látek! V kapitole 4 - Kritéria čistoty je v čl.4.3 uvedeno že pro účel této normy jsou "toxické látky" definovány ve směrnici EU 80/778/EHS z 15.7.1980. V tabulce 2 jsou pak uvedeny konkrétní limity v mg.kg-1 pro obsah těchto toxických látek: Antimon 60, Arsen 9, Kadmium 15, Chrom 9, Kyanidy 15, Olovo 30, Rtuť 3, Nikl 9, Selen 60. V čl.5.2.3.3 jsou pak odkazy na mezinárodní nebo evropské normy, které obsahují metody na zjišťování těchto toxických iontů (kovů). Podrobnosti k zacházení s křemičitanem sodným (ve formě jakéhosi "výpisu" z bezpečnostního listu) obsahuje příloha A, kde jsou (velmi stručně) uvedena např. pravidla pro bezpečné zacházení (A.3) , pokyny pro první pomoc při zasažení oděvu, očí a kůže (A.4.1) apod. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Popis, kapitolu 4 - Kritéria čistoty, kapitolu 5 - Zkušební metody a kapitolu 6 - Označování, přeprava, skladování. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A (viz výše) a B, kde se citují souvisící Směrnice EU k této normě. ČSN EN 1209 (75 5805) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN 1209 (755805)
Katalogové číslo 55024
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550244
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN 1209 (755805)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)