ČSN EN ISO 11683 (774001)

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

ČSN EN ISO 11683 Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 270 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11683:1997. Evropská norma EN ISO 11683:1997 má status české technické normy. Tato norma specifikuje hmatatelnou výstrahu, která má tvar zvýšeného rovnostranného trojúhelníka anebo tam, kde na obalu není dostatečný prostor pro trojúhelník, výstrahu upravenou třemi zvýšenými body. Touto výstrahou jsou upozorněny nevidomé a zrakově postižené osoby na nebezpečný obsah balení. Pro nevidomé a zrakově postižené osoby je tato hmatatelná výstraha jednoduchá svým podáním a pokud je to možné i shodným umístěním, usnadňuje proces výuky a naučení a dává záruku pro rozpoznání. Tato evropská norma stanoví požadavky na hmatatelnou výstrahu na obalech, které obsahují určité nebezpečné látky nebo přípravky. Aby se zabránilo nedorozumění ve výkladu, hmatatelnými výstrahami se opatřují pouze ty obaly, které jsou obsaženy v platných nařízeních na nebezpečné látky a přípravky. Tato norma nespecifikuje nebezpečné látky a přípravky, které budou baleny do obalů s hmatatelnými výstrahami. Tyto látky a přípravky jsou specifikovány zákonodárnými orgány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na hmatatelnou výstrahu, kapitolu 6 - Rozměry značek, kapitolu 7 - Umístění výstrahy a kapitolu 8 - Trvanlivost hmatatelné značky. Za pozornost stojí vysvětlení pojmů v kapitole 2, a to např.: čl.3.1: Nebezpečný ( dangerous): Určité látky (viz 3.1.1.) a přípravky (viz 3.1.2), jejichž popis je specifikovaný zákonodárnými orgány; čl.3.1.1: Látky (substances): Chemické prvky a jejich sloučeniny vyskytující se jak v přírodním stavu, tak průmyslově vyrobené; čl. 3.1.2: Přípravky (preparations): Směsi nebo roztoky, složené ze dvou nebo více látek. Poměrně přesně je specifikován i tvar a rozměr značek, které tvoří hmatatelnou výstrahu. Norma konkrétně stanoví v kapitole 4, že hmatatelná výstraha musí být umístěna na obalu a ne na dalším sekundárním obalu, jakým může být např. lepenková skládanka chránící skleněnou láhev, aby mohla být předem zcela nahmatána při otevírání balení. Rozměry a tvar značek obsahuje kapitola 6. Konkrétně stanoví, že značkou musí být rovnostranný trojúhelník pokud možno s ostrými vrcholy. Strany trojúhelníka běžné velikosti musí být - pokud je to proveditelné - ve vrcholech spojeny, a pokud to není možné od sebe odděleny mezerou nejvíce 1,0 mm. Délka strany (L) musí být 18 mm ± 2 mm. Trojúhelník musí sestávat z rámečku, jehož šířka (B) musí být 1,7 mm ± 0,2 mm. Výška (H) průřezu rámečku musí být od 0,25 mm do 0,5 mm. Norma dále stanoví (čl.6.2) i zmenšené velikosti značek, a to značku 9 mm (čl.6.3.1), tříbodovou značku (čl.6.3.2) a značku 3 mm ( čl.6.3.3). To je také zásadní rozdíl od dosud platné úpravy podle ČSN EN 272, která je touto normou zrušena (viz dále). Na obalech se dnem (čl.7.2.1) musí být každá značka hmatatelné výstrahy jako celek umístěna na svislé ploše uchopení v blízkosti hrany tak, aby vrchol trojúhelníka byl vzdálen ode dna obalu nejvíce 50 mm. Normalizováno je i umístění značek na obalech beze dna (čl.7.3) a na malých obalech (čl.7.4). Výstraha (kapitola 8) musí zůstat hmatatelná během očekávané doby použití za podmínek odpovídajících běžnému zacházení. ČSN EN 11683 (77 4001) byla vydána v říjnu 1998. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 272 (77 4001) z června 1993. Tím pozbývá platnosti ČSN EN 272 z června 1993 v plném rozsahu.

Označení ČSN EN ISO 11683 (774001)
Katalogové číslo 53562
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963535623
Změny a opravy Oprava 1 10.00t, Oprava 2 5.04t, Oprava 3 12.17t, Oprava 4 3.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 272 (774001) z června 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)