ČSN EN 752-5 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-5:1997. Evropská norma EN 752-5:1997 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: Část 1 - Všeobecně a definice, Část 2 - Požadavky, Část 3 - Navrhování, Část 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, Část 5 - Sanace, Část 6 - Čerpací stanice a Část 7 - Údržba a provoz. Tato pátá část (ČSN) EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato pátá část pojednává o zásadách a metodách, které je nutno dodržet při plánování a navrhování sanačních opatření pro splnění stanovených požadavků na systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zdroje doplňujících informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Předprojektová příprava, kapitolu 7 - Diagnostika a posouzení stávajícího stavu, kapitolu 8 - Vypracování celkového řešení, kapitolu 9 - Návrh sanace a kapitolu 10 - Bezpečnost. Dále norma uvádí (rozsáhlou třináctistránkovou) informativní Přílohu A, Přílohu B a Národní Přílohu NA, která navazuje na přílohu A, pokud jde o stav v České republice. Za pozornost stojí v informativní příloze A uvedený rozsáhlý soubor především technických norem, které jsou v jednotlivých státech EU zdrojem doplňkových informací o normalizovaných otázkách. Seznam obdobných podkladů používaných v ČR je uveden v národní příloze NA. Bohužel obsahuje technické normy, a to ČSN 01 3463, ČSN 75 0905, ČSN 75 6101, ČSN 75 6230, ČSN 75 6261, ČSN 75 6406 a ČSN 75 6909. Dále obsahuje pět odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV 75 0747, TNV 75 0748, TNV 75 6910, TNV 75 6911 a TNV 75 6925. Konečně obsahuje dvě technická doporučení Ministerstva zemědělství ČR a Hydroprojektu. ČSN EN 752-5 (75 6110) byla vydána v říjnu 1998.

Označení ČSN EN 752-5 (756110)
Katalogové číslo 53486
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963534862
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému