ČSN EN 752-4 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-4:1997. Evropská norma EN 752-4:1997 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: Část 1 - Všeobecně a definice, Část 2 - Požadavky, Část 3 - Navrhování, Část 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, Část 5 - Sanace, Část 6 - Čerpací stanice a Část 7 - Údržba a provoz. Tato čtvrtá část (ČSN) EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato čtvrtá část stanovuje zásady, které je nutno dodržet při hydraulických výpočtech stokových sítí a kanalizačních přípojek provozovaných převážně jako gravitační, a při posuzování vlivů na životní prostředí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zdroje doplňujících informací, kapitolu 5 - Ochrana před přetížením a povodňovými stavy, kapitolu 6 - Ochrana před znečištěním vod, kapitolu 7 - Ochrana před zahníváním odpadních vod, kapitolu 8 - Proplachovací rychlosti, kapitolu 9 - Hydraulické výpočty, kapitolu 10 - Návrhové průtoky splaškových odpadních vod, kapitolu 11 - Návrhové průtoky dešťových ( povrchových) vod a odpadních vod z jednotné soustavy a kapitolu 12 - Hlediska ochrany životního prostředí. Dále norma uvádí (rozsáhlou jedenáctistránkovou) informativní Přílohu A a Přílohy B, C, D, E a Národní Přílohu NA, která navazuje na přílohu A, pokud jde o stav v České republice. Za pozornost stojí v informativní příloze A uvedený rozsáhlý soubor především technických norem, které jsou v jednotlivých státech EU zdrojem doplňkových informací o normalizovaných otázkách. Seznam obdobných podkladů používaných v ČR je uveden v národní příloze NA. Bohužel obsahuje jen dvě technické normy, a to ČSN 75 6101 a ČSN 75 6406. ČSN EN 752-4 (75 6110) byla vydána v říjnu 1998.

Označení ČSN EN 752-4 (756110)
Katalogové číslo 53195
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963531953
Změny a opravy UR 12.98
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému