Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1066 (668601) Zrušená norma

Lepidla - Vzorkování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6686 Lepidla

ICS: 83.180 Lepidla

Označení ČSN EN 1066 (668601)
Katalogové číslo 52753
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963527536
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 15605 (668601)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1066:1997. Evropská norma EN 1066:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma předepisuje metody způsobu odběru vzorků lepidel a podobných výrobků, za účelem získání jednotných vzorků vhodné velikosti, reprezentativních pro vzorkovaný výrobek. Vzorek nebo vzorky takto získané jsou vhodné pro posouzení a přípravu ke zkoušce. Tuto metodu lze použít i pro výrobky, které před použitím vyžadují přídavek nebo přimísení katalyzátoru nebo tvrdidla. Vzorky se odebírají z každé složky jednotlivě. Tato norma neobsahuje metody vzorkování za toku lepidla (pro tento případ platí ISO 8213 - v ČR dosud nezavedena). Za pozornost stojí kapitola 4 - Bezpečnostní pokyny, kde se uvádí toto: "Osoby pracující podle této normy musí být seznámeny s běžnou laboratorní praxí. Tato norma nepostihuje všechny problémy bezpečnosti spojené s předepsaným postupem pokud se vyskytují. Uživatel je zodpovědný za dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví a za jejich soulad se všemi evropskými a národními předpisy." V této souvislosti stojí za pozornost citace ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích v "souvisících normách". Tato ČSN se týká téže problematiky, jako kapitola 4. Kromě kapitoly 4 se ochrany zdraví týká i kapitola 7 - Bezpečnostní opatření, která uvádí zejména toto: "Při vzorkování lepidel např. obsahujících těkavá rozpouštědla se mohou vyskytnout různá rizika. Jedná se o hořlavost, nebezpečí výbuchu (směsi par se vzduchem) a fyziologické efekty. Před manipulací s výrobkem se proto musí učinit opatření, uvedená v příslušné bezpečnostní kartě. Mnoho lepidel obsahuje hořlavá rozpouštědla a proto musí být učiněna následující bezpečnostní opatření: Zařízení pro vzorkování musí být vyrobeno z takových materiálů, které vlivem statické elektřiny nejiskří. Je výhodnější používat uzemněné velké nádoby. Přísně se musí dodržovat všechna pravidla týkající se "kontrolovaného" nebo "hořlavého" prostředí kde jsou vzorky odebírány. Páry rozpouštědel mohou být škodlivé a doporučuje se učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich inhalaci. Během vzorkování je třeba v maximální míře zabránit kontaktu s pokožkou, potřísnění oděvu a podobně. Některé složky mohou být absorbovány pokožkou. Musí být předem známo, jak správně manipulovat se škodlivými látkami a vždy musí být k dispozici příslušná protilátka. Doporučuje se, aby při vzorkování z velkých nádob, např. zásobníků, silničních železničních cisteren, byly přítomny dvě osoby." Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, jak už bylo zmíněno, kapitolu 4 - Bezpečnostní pokyny, kapitolu 5 - Typy lepidel a podobných výrobků, kapitolu 6 - Zařízení pro vzorkování, a dále také už zmíněnou kapitolu 7 - Bezpečnostní opatření, kapitolu 8 - Způsoby vzorkování, kapitolu 9 - Postup vzorkování, kapitolu 10 - Označování vzorků štítky a pečetění, kapitolu 11 - Protokol o vzorkování a kapitolu 12 - Uschovávání a použití vzorků. ČSN EN 1066 (66 8601) byla vydána v září 1998.

Náhled obsahu normy