ČSN ISO 7919-4 (011414) Zrušená norma

Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích a kritéria hodnocení - Část 4: Plynové turbíny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7919-4:1996. Mezinárodní norma ISO 7919-4:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7919 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké parní turbogenerátory na pozemních základech, Část 3: Průmyslová soukolí, Část 4: Plynové turbiny, Část 5: Soukolí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích. Tato čtvrtá část normy stanovuje všeobecné směrnice pro použití kritérií hodnocení vibrací hřídelů za normálních provozních podmínek, které jsou měřeny na ložiskách soustrojí plynových turbin nebo v jejich blízkosti. Tyto směrnice jsou vyjádřeny jako ustálené hodnoty provozních vibrací nebo jako jakékoliv změny velikosti těchto ustálených hodnot. Uvedené číselné hodnoty nemají být obecně používány jako jediný podklad pro hodnocení vibrací, protože vibrační poměry stroje jsou posuzovány jak podle vibrací hřídele, tak podle vibrací připojené konstrukce. Tato čtvrtá část ISO 7919 platí pro plynové turbiny (včetně turbin s převodovkami) s kluznými ložisky, výkonem větším než 3 MW a s otáčkami od 3 000 1/min do 30 000 1/min. Nevztahuje se na odvozené letecké motory, jelikož se zásadně liší od průmyslových soustrojí plynových turbin jak pokud se týče typu ložisek ( valivá ložiska), tak pokud se týče tuhosti a poměrů hmotnosti rotoru a nosné konstrukce. V závislosti na konstrukci a způsobu provozu, existují tři základní skupiny plynových turbinových soustrojí: soustrojí plynových turbin o jednom hřídeli a s konstantními otáčkami; soustrojí plynových turbin o jednom hřídeli a s proměnnými otáčkami; soustrojí plynových turbin v dvouhřídelovém uspořádání s rozdělenou turbinou na generační část a výkonovou část. Upozornění: Zpočátku budou tyto tři skupiny posuzovány stejně. Je však možné, že v ojedinělých případech budou posuzovány rozdílně. Norma se nezabývá přenosem vibrací na člověka a jejich měřením. Tato část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Měřicí postupy, kapitola 4 - Kritéria hodnocení. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní). ČSN ISO 7919-4 (01 1414) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN ISO 7919-4 (011414)
Katalogové číslo 52085
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963520858
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN ISO 7919-4 (011414)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7919-3 (011414)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

ČSN ISO 7919-5 (011414)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích