ČSN EN 1146 (832275) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s tlakovým vzduchem a s kuklou (únikový přístroj s tlakovým vzduchem a s kuklou) - Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1146:1997. Evropská norma EN 1146:1997 má status české technické normy. K používání je povolen jen takový ochranný prostředek dýchacích orgánů, jehož jednotlivé části vyhovují požadovaným zkouškám, které jsou dány určitou evropskou normou nebo jednotlivou částí evropské normy, když s celým ochranným prostředkem byly vykonány v souladu s evropskou normou zkoušky na osobách. Jestliže není možné z jakýchkoliv příčin provést zkoušku s celým ochranným prostředkem, je povolena simulace za předpokladu podobných dýchacích charakteristik a váhového rozdělení. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a popis, kapitolu 4 - Rozdělení, kapitolu 5 - Značení, kapitolu 6 - Požadavky, kapitolu 7 - Zkoušky, kapitolu 8 - Značení a kapitolu 9 - Návod k použití. Za pozornost stojí ustanovení čl.6.3 - Materiál, kde se uvádí mimo jiné, že "o materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou uživatele přístroje nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo že mají negativní účinek na zdraví." Tyto vlastnosti se mají zkoušet podle čl.7.2 a 7.3 a 7.8. V kapitole 6 jsou ovšem požadavky např. i na zorníky, vdechovací odpor, vydechovací ventil, hořlavost apod. Norma konečné obsahuje ještě Přílohu ZA. V příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. (Příslušné články jsou v tabulce přílohy ZA vyjmenovány.) Shoda s v tabulce uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1146 (83 2275) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 1146 (832275)
Katalogové číslo 52038
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963520384
Změny a opravy A1+A2 10.99t, A3 2.02t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 1146 (832275)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)