ČSN EN 881 (755802) Zrušená norma

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý, chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomery)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 881:1997. Evropská norma EN 881:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje vlastnosti a stanoví požadavky na chlorid hlinitý, chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid -síran hlinitý (monomery) používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě a uvádí odkazy na analytické metody. Tato evropská norma není použitelná pro polymerní formy těchto solí (viz EN 883 do června 1998 v ČR nezavedena). Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Rozsahem nevelká - významem z hygienického hlediska zcela zásadní - norma. Obsahuje pro normy EN neobvykle rozsáhlou partii jednak o označování chloridu hlinitého, chloridu-hydroxidu hlinitého a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitého (monomery) v souladu s Direktivou 67/548/EHS o postupném sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, jednak pokyny pro bezpečnou práci s nimi. Podle této normy jsou a) chlorid hlinitý (CAS 7446-70-0, EINECS 231-208-1), b) chlorid-hydroxid-síran hlinitý (CAS 39290-78-3, EINECS 254-400-7) a konečně c) chlorid-hydroxid hlinitý (CAS 1327-41-9 nebo 14215-15-7, EINECS 215-477-2 nebo 238-071-7) klasifikovány jako látky žíravé nebo dráždivé v závislosti na složení a koncentraci a takto klasifikovány a označeny: Látka dráždivá (Symbol Xi) s větami R 36/38 Dráždí oči a kůži, S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nebo: Látka žíravá (Symbol C) s větami R 34 Způsobuje poleptání a S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Poznámka: Jde o jednu ze série norem, které obsahují jak požadavek na evropské značení chemických látek, tak pokyny pro bezpečné zacházení! Kromě toho norma obsahuje i meze toxických látek v chloridu hlinitém, chloridu-hydroxidu hlinitém a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitém (monomery) z hlediska jeho použití pro pitnou vodu, a to z hlediska Direktivy 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Lze jen litovat, že překlad normy - v oblasti, kterou recenzujeme - používá nomenklaturu, která není plně v souladu s tou, která je v ČR běžně používána. Z právě uvedených hledisek z normy vyjímáme: V kapitole 4 - Kritéria čistoty jsou v čl.4.4 uvedeny meze toxických látek v chloridu hlinitém, chloridu-hydroxidu hlinitém a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitém (monomery), a v tabulce 1 pak uvedeny tyto konkrétní limity v mg.kg-1 hliníku pro tři typy chloridu hlinitého, chloridu-hydroxidu hlinitého a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitého (monomery):
Poznámka: Pro první typ je u všech kovů uvedeno "max." bez bližšího vysvětlení. Tento údaj je opakován i v recenzi. Arsen max., 14 a 40, Kadmium max., 3 a 50, Chrom max., 30 a 700, Rtuť max., 4 a 10, Nikl max., 20 a 700, Olovo max., 40 a 200, Antimon max., 20 a 40, Selen max., 20 a 40. V čl.5.2 je pak odkaz na prEN 1302, který obsahuje metody na zjišťování těchto toxických kovů. V kapitole 6 - Označování, Přeprava, Skladování stojí za pozornost článek 6.2 - Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU. Zní doslova: "chlorid hlinitý, chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomery) musí být označeny v souladu s následujícími požadavky: - Symboly a udání nebezpečí: Xi: dráždivý, - Druh zvláštních rizik přisuzovaných nebezpečným látkám: R 36/38: Dráždí oči a kůži, - Bezpečnostní doporučení pro nebezpečné látky: S 26: V případě styku s očima, okamžitě vypláchnout důkladně vodou a poradit se s lékařem, S 27: Okamžitě svléknout všechen znečištěný oděv, S 37 /39: Obléknout vhodné rukavice a ochranu očí/obličeje." Poznámka recenzenta: Jde o nestandardní znění R a S vět. Standardní znění viz výše. V návaznosti na to pak v informativní Příloze A - Všeobecné informace o chloridu hlinitém, chloridu-hydroxidu hlinitém a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitém (monomery) - stojí za pozornost čl. A.3 Pravidla pro bezpečné zacházení, ve kterém se uvádí, "dodavatel předá platné bezpečnostní pokyny." Dále v čl. A.4 Postup v naléhavých případech, obsahuje údaje o první pomoci, opatření při náhodném rozsypání nebo vylití a opatření v případě požáru. Konkrétně čl. A.4.1 Nehoda - První pomoc, zní: "Kůže: má se ihned svléci všechen znečištěný oděv a kůže ihned důkladně opláchnout. Oči: mají se důkladně vymýt vodou a poradit se s lékařem. Polknutí: nemá se vyvolávat zvracení. Okamžitě se poradit s lékařem." Shrnujeme: norma tedy obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Charakteristické vlastnosti, kapitolu 4 - Kritéria čistoty, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označování, přeprava, skladování. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A (viz výše) a B, kde jsou citovány souvisící Směrnice EU. ČSN EN 881 (75 5802) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 881 (755802)
Katalogové číslo 51686
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963516868
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN EN 881 (755802)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)