ČSN EN 899 (755853) Zrušená norma

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 899:1996. Evropská norma EN 899:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro kyselinu sírovou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny sírové a stanoví požadavky a vhodné zkušební metody pro kyselinu sírovou. Rozsahem nevelká - významem z hygienického hlediska zcela zásadní - norma. Obsahuje pro normy EN neobvykle rozsáhlou partii jednak o označování kyseliny sírové v souladu s Direktivou 67/548/EHS o postupném sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, jednak pokyny pro bezpečnou práci s ní. Podle této normy je kyselina sírová (H2SO4), (CAS 7664-93 -9, EINECS 231-639-5) klasifikována jako žíravina nebo látka dráždivá, podle koncentrace (viz dále). Poznámka: Jde o jednu ze série norem, které obsahují jak požadavek na evropské značení chemických látek, tak pokyny pro bezpečné zacházení! Kromě toho norma obsahuje i meze toxických látek v kyselině sírové z hlediska jejího použití pro pitnou vodu, a to z hlediska Direktivy 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Lze jen litovat, že překlad normy - v oblasti, kterou recenzujeme - používá nomenklaturu, která není plně v souladu s tou, která je v ČR běžně používána. Z právě uvedených hledisek z normy vyjímáme: V kapitole 3 je na závěr uvedena tato Výstraha: Při mísení s vodou se uvolňuje značné teplo. PROTO SE DOPORUČUJE, VŽDY PŘIDÁVAT KYSELINU DO VODY (NIKDY NAOPAK), přitom pomalu a stále míchat. V kapitole 4 - Kritéria čistoty jsou v čl.4.3 uvedeny meze toxických látek v kyselině sírové, a v tabulce 2 pak uvedeny tyto konkrétní limity v mg.kg-1: Arsen 0,4, Kadmium 0,1, Chrom 4, Rtuť 0 ,1, Nikl 4, Olovo 4, Antimon 1, Selen 1. V čl.5.2.2.2.3 jsou pak odkazy na normy ISO, které obsahují metody na zjišťování těchto toxických kovů. V kapitole 6 - Označování, Přeprava, Skladování stojí za pozornost článek 6.2 - Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU. Zní doslova: "Pro kyselinu sírovou o koncentraci větší než 15 % (m/m): - Symboly a udání nebezpečí: C: korozivní, - Druh zvláštních rizik přisuzovaných nebezpečným látkám: R 35: Působí těžké popáleniny, - Bezpečnostní doporučení pro nebezpečné látky: S 2: Uchovávat mimo dosah dětí, S 26: V případě styku s očima, okamžitě vypláchnout důkladně vodou a poradit se s lékařem, S 30: Nikdy nepřidávat vodu k tomuto výrobku. Pro kyselinu sírovou koncentrace mezi 5 % (m/m) a 15 % (m/m) H2SO4: Symboly a udání nebezpečí: Xi: dráždivá, - Druh zvláštních rizik přisuzovaných nebezpečným látkám: R 36/38: Dráždí oči a kůži, - Bezpečnostní doporučení pro nebezpečné látky: S 2: Uchovávat mimo dosah dětí, S 26: V případě styku s očima, okamžitě vypláchnout důkladně vodou a poradit se s lékařem." V návaznosti na to pak v informativní Příloze A - Všeobecné informace o kyselině sírové - stojí za pozornost čl. A.3 Pravidla pro bezpečné zacházení, ve kterém se uvádí postup v naléhavých případech, obsahující údaje o první pomoci, opatření při náhodném vylití a opatření v případě požáru. Konkrétně čl. A.4.1 Nehoda - První pomoc, zní: "Ihned je třeba svléknout znečištěný oděv. Zasažená kůže má být důkladně opláchnuta vodou. Zasažení očí: i když dojde k vniknutí jen malého objemu kyseliny sírové do očí, je třeba je ihned oplachovat nejméně po 15 minut při otevřených víčkách." Shrnujeme: norma tedy obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Charakteristické vlastnosti, kapitolu 4 - Kritéria čistoty, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označování, přeprava, skladování. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A (viz výše) a B, kde jsou citovány s touto normou souvisících Směrnice EU. ČSN EN 899 (75 5853) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 899 (755853)
Katalogové číslo 51684
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963516844
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 899 (755853)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)