ČSN 68 4042 (684042)

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1428-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňuje pět článků a informační údaje (příloha). V těchto článcích se požaduje barevné označení stupně čistoty (čl. 01), používání čs. chemického názvosloví (čl. 03 ), požadavek, aby označení podle čl.4.1 normy RVHP bylo pevnou součástí obalu (čl. 04), požadavek, aby velikost obalu byla v souladu s platnými požárněbezpečnostními předpisy (čl. 05) a konečně, aby údaje na etiketách jedů ev. dalších nebezpečných látek byly tištěny jinou barvou než černou (čl. 02). Informační údaje upozorňují na povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se provádí balení a označování chemikálií pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a z § 21 nařízení vlád o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, a není ji třeba v technické normě opakovat.) Samotná norma RVHP, která platí pro čisté chemikálie a zvláště čisté látky, stanoví jen všeobecné pokyny pro balení a označování spotřebitelských a přepravních obalů. Mezi obecnými požadavky na balení (čl.1.1) a označování (čl.3.1 pokud jde o spotřebitelské a čl.4.1 pokud jde o přepravní obaly) jsou uvedeny i bezpečnostní a požární předpisy, jimž musí obal i označení odpovídat. V čl.1.7.8 se uvádí, že "při balení hořlavin a výbušnin musí být dodrženy podmínky stanovené přepravními předpisy podle použitého druhu přepravy". Dále v čl.4.,4 se uvádí, že "je-li spotřebitelský obal zároveň obalem přepravním, musí být označení nebezpečí a škodlivosti v souladu s přepravními předpisy pro použitý druh dopravy." Důležité je ustanovení čl.1.5, které uvádí, že "k balení chemikálií, především těch, které mohou být zdrojem nebezpečí nebo škodlivosti, se nesmí využívat obalů sloužících k balení poživatin." Důležité je ustanovení tab. 1, která uvádí číselný "kód" k označení druhů a typů obalů a ustanovení tab. 2. která se týká "skupin dávkování". (Tak např. láhve se zabroušenou zátkou skleněné se označují 3 - 1 nebo skupina dávkování pro balení 25 - 100 g se označuje III. apod.) Podle uvedených kódů a údajů v tab. 2 jsou pak označovány obaly a dávky v nich v jednotlivých předmětových technických normách pro čisté chemikálie a zvláště čisté látky. ČSN 68 4042 byla schválena 26.9.1980 a nabyla účinnosti od 1.12.1980. Nahradila ČSN 68 4042 z 17.1.1968.
"Změnou a)-7/1986" se s účinností od 1.9.1986 do normy zapracovávají změny ST SEV 1428-78, schválené na 58. zasedání SKSN RVHP, které mají charakter málo podstatných upřesnění na třech místech normy.
"Změnou b)- 2/1992" se s účinností od 1.4.1992 doplňuje další čl. 06 platný pouze v ČSFR, který se týká objemových množství obalů, podle čl.2.6 normy RVHP. Kromě toho se upřesňuje a upravuje citace platných souvisících předpisů, vztahujících se především k ochraně zdraví.

Označení ČSN 68 4042 (684042)
Katalogové číslo 5161
Cena 230 Kč230
Datum schválení 26. 9. 1980
Datum účinnosti 1. 12. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963051611
Změny a opravy Za 7.86, Zb 2.92t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 42
  • ČSN 684042
  • ČSN 68 40 42 : 1980
  • ČSN 684042:1980
  • ČSN 68 4042:1980