ČSN EN 811 (833213) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům dolními končetinami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 811:1996. Evropská norma EN 811:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje hodnoty nebezpečných vzdáleností k zamezení přístupu a vzdálenosti ztěžující volný přístup dolních končetin osob starších 14-ti let. Hodnoty jsou stanoveny na základě praktických zkušeností, které odpovídají této skupině osob. Uvedené vzdálenosti použijeme tehdy, jestliže odpovídající bezpečnosti může být dosaženo samotnou vzdáleností a kde není předpokládán, podle stanovené rizikovosti, přístup horních končetin. Bezpečné vzdálenosti zabraňují přístupu, ve vztahu k velikosti otvorů a chrání osoby před dosahem do nebezpečných prostorů, za podmínek určených pro různé přístupové situace. Někdy je rozumné předpokládat přiblížení k nebezpečným prostorům tehdy, jestliže se snaží osoby používat nohou k odstranění odpadu a/nebo vsunují nohu do otvorů a/nebo obsluhují ručně vedené mobilní strojní zařízení. Vzdálenosti omezují volný pohyb dolních končetin, ztěžují volný přístup ve vztahu k výšce ochranné konstrukce a snižují rizikovost osob. Pro osoby mladší 14-ti let nejsou uváděné hodnoty platné a je nutné pro ně stanovit jiné hodnoty než které platí pro horní končetiny. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu horních končetin do nebezpečných prostorů je nutno odvodit z tabulky 5 (ČSN) EN 294:1992. Pro určitá použití je rozumné odchýlit se od uvedených vzdáleností. Normy zabývající se takovými případy použití mají ukázat, jakým způsobem může být dosaženo odpovídající bezpečnosti. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečné vzdálenosti k zabránění přístupu, kapitolu 5 - Vzdálenosti ztěžující volný přístup, informativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (89/392/EHS), Směrnice Rady ze 20. června 1991 doplňující Směrnici 89/392/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (91/368/EHS), Směrnice Rady ze 14. června 1996 doplňující Směrnici 89/392/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (93/44/EHS). Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků směrnic uvedených výše. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 811 (83 3213) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 811 (833213)
Katalogové číslo 51313
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963513133
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 13857 (833212)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)