ČSN EN 334 (386445) Aktuální vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

ČSN EN 334 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 334 (38 6445)

Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci regulátorů tlaku plynu:
- se vstupním tlakem do 100 bar včetně a jmenovitým průměrem do DN 400;
- pro provozní teploty v rozmezí -20 °C až +60 °C,
používaných k regulaci tlaku plynů 1. a 2. třídy podle EN 437:2018 [1], používaných v regulačních stanicích
v souladu s EN 12186 nebo EN 12279, v přepravních a distribučních sítích a komerčních průmyslových instalacích.
"Regulátory tlaku plynu" budou v této normě nazývány, s výjimkou nadpisů, "regulátory".
Příloha ZA obsahuje všechny platné základní bezpečnostní požadavky evropských právních předpisů na tlaková zařízení pro standardní regulátory tlaku plynu použité v regulačních stanicích vyhovujících EN 12186 nebo
EN 12279 s výjimkou vnější a vnitřní odolnosti proti korozi při použití v korozivním prostředí.
Tento dokument uvažuje následující teplotní třídy/typy regulátorů:
- teplotní třída 1: rozmezí provozních teplot od -10 °C do 60 °C;
- teplotní třída 2: rozmezí provozních teplot od -20 °C do 60 °C;
- typ IS (typ s jednotnou pevností);
- typ DS (typ s rozdílnou pevností).
Tento dokument platí pro regulátory, u nichž je zdrojem energie potřebné pro regulaci výhradně potrubní plyn, tzn. pro regulátory nevyžadující k regulaci žádný vnější zdroj energie.
Regulátor může zahrnovat druhý regulátor používaný jako monitor splňující požadavky uvedené v tomto dokumentu.
Regulátor může obsahovat bezpečnostní uzávěr (SSD), který splňuje požadavky EN 14382.
Regulátor může obsahovat odtlakovací (odvzdušňovací) pojistné zařízení, které splňuje požadavky přílohy E, a/nebo omezovač průtoku, který splňuje požadavky uvedené v příloze I.
Tento dokument neplatí pro:
- regulátory, které jsou instalovány za domovními plynoměry před plynovými spotřebiči pro domácnost nebo v palivovém rozvodu těchto spotřebičů;
- regulátory, které jsou součástí zařízení na regulaci tlaku plynu používané v přípojkách s objemovým průtokem 200 m3/h při normálních podmínkách a vstupním tlaku 5 bar;2)
- regulátory, pro které platí jiný dokument (např. EN 88-1 a EN 88-2 apod.);
- pro průmyslové regulační armatury podle EN 1349.
Informativní příloha G tohoto dokumentu uvádí některé vhodné materiály pro tlakem namáhané části, vnitřní kovové přepážky, pomocná zařízení, integrální procesní a snímací vedení, konektory a upevňovací prvky. Při dodržení omezení uvedených v tabulce 5 lze použít i jiné materiály.
Trvalá integrita regulátorů tlaku plynu je zajištěna vhodnými vizuálními kontrolami a údržbou. Při pravidelných kontrolách funkce a údržbě je běžné odkazovat na národní předpisy/normy, pokud existují, nebo zkušenosti uživatelů/výrobců.
Tento dokument zavedl reakci regulátorů tlaku na stanovené důvodné očekávatelné poruchy z hlediska typu "při poruše uzavřeno" a "při poruše otevřeno", je však třeba vzít v úvahu, že existují i jiné typy poruch, jejichž důsledky mohou přinést stejné reakce (tato rizika jsou pokryta redundancí podle EN 12186) a že zbytková rizika budou snížena vhodným dozorem při provozu/údržbě.
V tomto dokumentu jsou oba regulátory tlaku, které mohou být klasifikovány jako "bezpečnostní příslušenství" (monitory) podle evropských právních předpisů o tlakových zařízeních a regulátorech, které mohou být použité k zajištění potřebné ochrany tlaku prostřednictvím redundance (např. regulátor tlaku s integrovaným bezpečnostním uzávěrem, regulátor tlaku + v sérii zapojený monitor, regulátor tlaku + bezpečnostní uzávěr).
Ustanovení uvedená v tomto dokumentu jsou v souladu se stavem techniky v okamžiku jeho vzniku.
Tento dokument nemá v úmyslu omezovat zlepšení současných požadavků (materiály, požadavky, zkušební metody, kritéria přijatelnosti atd.) nebo vývoj nových požadavků pro regulátory tlaku plynu, pokud jsou vhodná k zajištění rovnocenné úrovně spolehlivosti.
Některá ustanovení této normy by měla být znovu zvážena v době, kdy budou k dispozici charakteristiky pro nekonvenční plyny.

Označení ČSN EN 334 (386445)
Katalogové číslo 511620
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2021
Datum účinnosti 1. 2. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8596135116201
Tato norma nahradila ČSN EN 334 (386445) z února 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo