ČSN EN ISO 1660 (013139) Nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

ČSN EN ISO 1660 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument patří do souboru norem geometrické specifikace produktu (GPS) a je ho možné považovat za obecnou normu GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje článek řetězu A, B a C pro tvar, orientaci a umístění.
ISO GPS Masterplan uvedený v ISO 14638 podává přehled systému ISO GPS, jehož částí je tento dokument. Základní pravidla ISO GPS uvedená v ISO 8015 jsou použita v tomto dokumentu. Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím provedeným v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.
Podrobnější informace o vztahu tohoto dokumentu k maticovému modelu GPS viz příloha D.
Tento dokument uvádí pravidla pro tolerování profilů.
Prezentace písma (proporce a rozměry) viz ISO 3098-2.
Všechny obrázky pro 2D zobrazení v tomto dokumentu byly nakresleny s použitím promítání v prvním kvadrantu a rozměry a tolerancemi v milimetrech. Mělo by být zřejmé, že promítání ve třetím kvadrantu a další měřicí jednotky mohou být stejně dobře použitelné, aniž by byly dotčeny stanovené zásady. Pro všechny obrázky uvádějící příklady specifikací ve 3D jsou rozměry a tolerance stejné jako pro podobné obrázky znázorněné ve 2D.
Obrázky v tomto dokumentu představují buď 2D pohledy, nebo 3D axonometrické pohledy na 2D výkresu a jsou určeny k ilustraci toho, jak lze specifikaci plně uvádět pomocí viditelné anotace. Možnosti znázornění specifikace, kde elementy specifikace smějí být k dispozici prostřednictvím dotazovací funkce, nebo jiného vyhledávání informací o 3D CAD modelu a pravidla pro připojování specifikací k 3D CAD modelům, viz ISO 16792.
Obrázky v tomto dokumentu znázorňují text a nemají za cíl vyjadřovat skutečnou aplikaci. V důsledku toho nejsou obrázky plně kótovány a specifikovány a ukazují pouze příslušné obecné zásady. Účelem obrázků není ani vyjadřovat konkrétní požadavek na zobrazení, pokud jde o skryté podrobnosti, tečné čáry, nebo jiné anotace. Mnoho obrázků má čáry nebo podrobnosti, které jsou kvůli přehlednosti odstraněny nebo přidány nebo prodlouženy, aby to pomohlo ilustraci textu. V tabulce 1 jsou uvedeny typy čar použité ve vysvětlujících obrázcích.
Aby byla specifikace GPS jednoznačná, musí být dobře stanovena oblast definující hranici tolerovaného prvku, jakož i filtrování. V současné době nejsou v normách GPS definována podrobná pravidla pro dělení prvků a pro výchozí nastavení pro filtrování.
Konečné provedení (proporce a rozměry) značek geometrického tolerování je uvedeno v ISO 7083 a ISO 1101, příloha F.
Pro účely tohoto dokumentu se termíny "osa" a "medián rovina" používají pro odvozené prvky dokonalého tvaru a termíny "medián čára" a "medián povrch" pro odvozené prvky nedokonalého tvaru. Dále byly použity následující typy čar ve vysvětlujících obrázcích, tj. v obrázcích znázorňujících netechnické výkresy, pro které platí pravidla ISO 128 (všechny části).
Na rozdíl od jiných druhů geometrického tolerování umožňuje tolerování profilu také geometrické tolerování nelineárních čar a nerovinných povrchů jako přídavek k tolerování jednodušších prvků jako jsou roviny, válce, atd. Díky tomu je tolerování profilu složitější než ostatní geometrické tolerování s ohledem na definici jmenovité geometrie a rozsahu tolerovaného prvku. Tento dokument se rozšiřuje a poskytuje nástroje a pravidla pro tyto dvě složitosti.
Toto vydání ISO 1660 je pilotním projektem pro tvorbu norem založených na pravidlech geometrického tolerování spíše než pro tvorbu norem založených na příkladech. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá, že obsah tohoto dokumentu bude začleněn do budoucí normy ISO 1101 založené na pravidlech.
Tento dokument se odkazuje na jiné normy pro pravidla tolerování GPS obecně a zejména na geometrické tolerování, nikoli na opakování těchto pravidel. Mezi tyto principy a pravidla GPS patří mimo jiné:
- princip prvku (viz ISO 8015:2011, 5.4);
- princip nezávislosti (viz ISO 8015:2011; 5.5);
- pravidla pro implicitní rozměry TED (viz ISO 5458:1998, 4.3);
- šířka tolerančního pole normálně platí pro tolerovaný prvek (Viz ISO 1101:2017, kapitola 7);
- pravidla pro identifikování tolerovaných prvků (viz ISO 1101:2017, kapitola 6 a 9.1);
- specifikace tvaru, tj. specifikace bez odkazu na základnu, soustavu základen, nebo pole prvků, neomezují ani orientaci, ani umístění (viz ISO 1101:2017, 4.8);
- toleranční pole může být omezeno odkazem na základny (viz ISO 5459).
Tento dokument uvádí pravidla pro geometrické specifikace integrálních a odvozených prvků pomocí profilů čáry a značek charakteristik profilu povrchu, jak je stanoveno v ISO 1101.

Označení ČSN EN ISO 1660 (013139)
Katalogové číslo 509464
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135094646
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1660 (013139) z srpna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)