ČSN EN ISO 1660 (013139) Aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

ČSN EN ISO 1660 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument patří do souboru norem geometrické specifikace produktu (GPS) a je ho možné považovat za obecnou normu GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje článek řetězu A, B a C pro tvar, orientaci a umístění.
ISO GPS Masterplan uvedený v ISO 14638 podává přehled systému ISO GPS, jehož částí je tento dokument. Základní pravidla ISO GPS uvedená v ISO 8015 jsou použita v tomto dokumentu. Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím provedeným v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.
Podrobnější informace o vztahu tohoto dokumentu k maticovému modelu GPS viz příloha D.
Tento dokument uvádí pravidla pro tolerování profilů.
Prezentace písma (proporce a rozměry) viz ISO 3098-2.
Všechny obrázky pro 2D zobrazení v tomto dokumentu byly nakresleny s použitím promítání v prvním kvadrantu a rozměry a tolerancemi v milimetrech. Mělo by být zřejmé, že promítání ve třetím kvadrantu a další měřicí jednotky mohou být stejně dobře použitelné, aniž by byly dotčeny stanovené zásady. Pro všechny obrázky uvádějící příklady specifikací ve 3D jsou rozměry a tolerance stejné jako pro podobné obrázky znázorněné ve 2D.
Obrázky v tomto dokumentu představují buď 2D pohledy, nebo 3D axonometrické pohledy na 2D výkresu a jsou určeny k ilustraci toho, jak lze specifikaci plně uvádět pomocí viditelné anotace. Možnosti znázornění specifikace, kde elementy specifikace smějí být k dispozici prostřednictvím dotazovací funkce, nebo jiného vyhledávání informací o 3D CAD modelu a pravidla pro připojování specifikací k 3D CAD modelům, viz ISO 16792.
Obrázky v tomto dokumentu znázorňují text a nemají za cíl vyjadřovat skutečnou aplikaci. V důsledku toho nejsou obrázky plně kótovány a specifikovány a ukazují pouze příslušné obecné zásady. Účelem obrázků není ani vyjadřovat konkrétní požadavek na zobrazení, pokud jde o skryté podrobnosti, tečné čáry, nebo jiné anotace. Mnoho obrázků má čáry nebo podrobnosti, které jsou kvůli přehlednosti odstraněny nebo přidány nebo prodlouženy, aby to pomohlo ilustraci textu. V tabulce 1 jsou uvedeny typy čar použité ve vysvětlujících obrázcích.
Aby byla specifikace GPS jednoznačná, musí být dobře stanovena oblast definující hranici tolerovaného prvku, jakož i filtrování. V současné době nejsou v normách GPS definována podrobná pravidla pro dělení prvků a pro výchozí nastavení pro filtrování.
Konečné provedení (proporce a rozměry) značek geometrického tolerování je uvedeno v ISO 7083 a ISO 1101, příloha F.
Pro účely tohoto dokumentu se termíny "osa" a "medián rovina" používají pro odvozené prvky dokonalého tvaru a termíny "medián čára" a "medián povrch" pro odvozené prvky nedokonalého tvaru. Dále byly použity následující typy čar ve vysvětlujících obrázcích, tj. v obrázcích znázorňujících netechnické výkresy, pro které platí pravidla ISO 128 (všechny části).
Na rozdíl od jiných druhů geometrického tolerování umožňuje tolerování profilu také geometrické tolerování nelineárních čar a nerovinných povrchů jako přídavek k tolerování jednodušších prvků jako jsou roviny, válce, atd. Díky tomu je tolerování profilu složitější než ostatní geometrické tolerování s ohledem na definici jmenovité geometrie a rozsahu tolerovaného prvku. Tento dokument se rozšiřuje a poskytuje nástroje a pravidla pro tyto dvě složitosti.
Toto vydání ISO 1660 je pilotním projektem pro tvorbu norem založených na pravidlech geometrického tolerování spíše než pro tvorbu norem založených na příkladech. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá, že obsah tohoto dokumentu bude začleněn do budoucí normy ISO 1101 založené na pravidlech.
Tento dokument se odkazuje na jiné normy pro pravidla tolerování GPS obecně a zejména na geometrické tolerování, nikoli na opakování těchto pravidel. Mezi tyto principy a pravidla GPS patří mimo jiné:
- princip prvku (viz ISO 8015:2011, 5.4);
- princip nezávislosti (viz ISO 8015:2011; 5.5);
- pravidla pro implicitní rozměry TED (viz ISO 5458:1998, 4.3);
- šířka tolerančního pole normálně platí pro tolerovaný prvek (Viz ISO 1101:2017, kapitola 7);
- pravidla pro identifikování tolerovaných prvků (viz ISO 1101:2017, kapitola 6 a 9.1);
- specifikace tvaru, tj. specifikace bez odkazu na základnu, soustavu základen, nebo pole prvků, neomezují ani orientaci, ani umístění (viz ISO 1101:2017, 4.8);
- toleranční pole může být omezeno odkazem na základny (viz ISO 5459).
Tento dokument uvádí pravidla pro geometrické specifikace integrálních a odvozených prvků pomocí profilů čáry a značek charakteristik profilu povrchu, jak je stanoveno v ISO 1101.

Označení ČSN EN ISO 1660 (013139)
Katalogové číslo 509464
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135094646
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1660 (013139) z srpna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo