ČSN EN 14363 +A1 (280307) Nové vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

ČSN EN 14363 +A1 Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14343+A1

Tato evropská norma stanovuje postup pro posuzování jízdních vlastností železničních vozidel pro evropskou železniční síť se standardním rozchodem koleje (jmenovitě 1 435 mm).
Kromě posuzování jízdních vlastností vozidel pro procesy schvalování tato norma také definuje veličiny a závislosti, které se nepoužívají přímo pro účely schvalování. Tato informace je určena například pro validaci simulačních modelů. Také se může používat pro definování provozních podmínek mimo rozsah referenčních podmínek používaných pro schvalování.
Posuzování jízdních vlastností se týká vozidel, která:
- jsou nově vyvinuta;
- mají významné konstrukční změny; nebo
- mají změněné provozní podmínky.
Proces posuzování je založen na stanovených vytčených zkušebních podmínkách (viz 3.1) uvedených v tomto dokumentu.
Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že vozidla vyhovující této normě se mohou bezpečně provozovat na infrastruktuře s mnohem nepříznivějšími podmínkami, než jsou vytčené zkušební podmínky, jestliže se použijí aktuálně platné všeobecné provozní předpisy. Tak například všeobecnou současnou praxí je omezení nedostatku převýšení v obloucích s poloměrem pod určitou hodnotou. Může být nezbytné upravit tyto provozní předpisy, pokud se zjistí zhoršení stavu infrastruktury. Tyto provozní předpisy jsou vydávány na národní úrovni. Postup pro vyhodnocování těchto provozních předpisů není předmětem této normy.
POZNÁMKA 1 - Stanovené mezní hodnoty a statistické vyhodnocení zahrnuje rezervy. Ty sice nemohou být kvantifikovány, ale vysvětlují, proč se mohou vozidla v mnoha případech provozovat také mimo rozsah vytčených zkušebních podmínek při plné rychlosti a nedostatku převýšení.
Tato norma umožňuje prokázání shody s vytčenými zkušebními podmínkami také pro případ, kdy jejich kombinace není při zkoušce dosažitelná. Také je možné provést posouzení vozidla za omezených zkušebních podmínek, jako například zkušební zóny 1 a 2 nebo při snížené rychlosti nebo zmenšené hodnotě nedostatku převýšení. V tomto případě se schválení vozidla musí přiměřeně omezit.
POZNÁMKA 2 - Národní pravidla někdy dovolují zvýšit nebo snížit hodnoty pro rychlost, poloměr oblouku a nedostatek převýšení pro lokální provoz s ohledem na bezpečnost, přičemž se berou v úvahu lokální vlastnosti infrastruktury (uspořádání koleje, železniční svršek, kvalita geometrie koleje a podmínky kontaktu kolo-kolejnice). Tyto lokální vlastnosti se mohou lišit od těch, které patří do posuzování pro schvalování vozidla.
POZNÁMKA 3 - Metody této normy se mohou použít i pro sběr informací o kompatibilitě mezi vozidlem a infrastrukturou, jsou-li podmínky nepříznivější než vytčené zkušební podmínky. Výsledky takových šetření se mohou použít pro stanovení pravidel bezpečného provozu pro takové podmínky infrastruktury.
Když zkoušení vozidla ukáže, že chování vozidla vyhovuje požadavkům této normy při maximální rychlosti a maximálním nedostatku převýšení za podmínek infrastruktury, které jsou nepříznivější, než vytčené zkušební podmínky, pak se získané výsledky akceptují a není potřeba provádět doplňující zkoušky pro splnění požadavků, stanovených touto normou.
Tato norma se zabývá čtyřmi aspekty:
1) Vozidla
Posuzování jízdních vlastností se v zásadě provádí pro všechna železniční vozidla. Tento dokument obsahuje schvalovací kritéria pro všechny typy vozidel se jmenovitými statickými svislými nápravovými silami do 225 kN (na nejvíce zatíženém dvojkolí vozidla v posuzovaném stavu ložení, stanoveném v 5.3.2). Navíc jsou definována schvalovací kritéria pro nákladní vozidla se jmenovitými statickými svislými nápravovými silami do 250 kN. Schvalovací kritéria uvedená v tomto dokumentu platí pro vozidla, konstruovaná pro provoz na normálněrozchodných tratích.
2) Infrastruktura
Ve schvalovacím procesu je definován rozsah poloměrů oblouků, pro který se vozidlo posuzuje. Vozidlo schválené podle požadavků této normy se může provozovat na všech normálněrozchodných tratích podle EN 13803-1 a EN 13803-2.
EN 14363 rovněž dává návod, jak zacházet s kvalitou geometrie koleje v souvislosti s posuzováním.
3) Podmínky rozhraní kolo - kolejnice
Tato norma obsahuje požadavky ohledně nutného rozsahu ekvivalentní konicity, kterou je třeba v rámci posuzování zahrnout do vytčených zkušebních podmínek.
V některých národních systémech, buď částečně, nebo v celé síti, jsou ekvivalentní konicity významně vyšší než jsou vytčené zkušební podmínky této normy. Tyto případy nejsou předmětem této normy. Nicméně metodika pro prokazování stability jízdy, definovaná v této normě, se může použít i pro vyšší ekvivalentní konicity.
POZNÁMKA 4 - V těchto případech se jízdní bezpečnost během zkoušek stability prokazuje použitím stávajících národních požadavků pro vysoké ekvivalentní konicity. Zkušenosti ukazují, že není nutné do těchto národních požadavků zahrnovat vyskytující se maximální hodnoty ekvivalentní konicity.
4) Provozní podmínky
Tento dokument vyžaduje stanovení kombinace přípustné rychlosti a přípustného nedostatku převýšení a rovněž stavů ložení pro každý typ vozidla.
POZNÁMKA 5 - Doporučené hodnoty nedostatku převýšení pro všeobecné mezinárodní schválení jsou uvedeny v informativní příloze H.
Tato norma není přímo použitelná pro:
- dráhy s odlišným uspořádáním koleje, např. pro tramvaje, metro a podzemní dráhy;
- železnice, které nemají normální rozchod koleje;
ale posuzování lze provádět analogicky s tímto dokumentem, např. postupy zkoušek, popsané v této normě, lze aplikovat také na vozidla provozovaná na sítích s jinými rozchody kolejí (např. 1 524 mm a 1 668 mm). Příslušné mezní hodnoty a zkušební podmínky mohou být odlišné. Jsou stanoveny v národních předpisech a berou v úvahu konstrukci koleje a provozní podmínky.
Pevnost vozidla a na něm namontovaných dílů, vliv vibrací na cestující a personál vlaku, jízdní komfort, zajištění nákladu a účinky bočního větru nejsou předmětem této normy.
Tento dokument obsahuje veličiny pro posuzování zatížení koleje, kvantifikace zhoršení stavu nebo únavy koleje nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 14363 +A1 (280307)
Katalogové číslo 509402
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 172 stran formátu A4
EAN kód 8596135094028
Tato norma nahradila ČSN EN 14363 +A1 (280307) z července 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)