ČSN EN 1012-2 (105012) Zrušená norma

Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Část 2: Vývěvy

ČSN EN 1012-2 Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Část 2: Vývěvy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s evropskou normou EN 1012-2:1996. Evropská norma EN 1012-2:1996 má status české technické normy. Tato norma je aplikovatelná na všechny vývěvy, kombinace vývěv a na systémy vakuového čerpání. V normě je uveden seznam významných rizik přidružených k vývěvám a jsou zde specifikovány požadavky bezpečnosti aplikovatelné při projektu/konstrukci, instalování, provozu, údržbě a demontování vývěv během předvídatelné životnosti a následné likvidace. Do předmětu této normy nejsou zahrnuta čerpadla projektovaná (konstruovaná) k nepřetržitému čerpání v otevřených soustavách, kde vstupní tlak čerpadla je vyšší než 75 kPa (750 milibarů) absolutního tlaku (tj. vysavače prachu, ventilátory větrání). Vývěvy určené k použití ve zvláštních aplikacích musí splňovat rovněž požadavky uvedené v jakýchkoliv specifických normách, které se na takové aplikace vztahují. Norma věnuje zvláštní pozornost hluku a záření. Konkrétně v kapitole 5 - Bezpečnostní požadavky a opatření, stojí za pozornost požadavek, formulovaný takto: 5.4 Hluk: Projektové/konstrukční úvahy musí být zaměřeny na snižování hluku, přičemž se bere v úvahu ISO/TR 11688-1 (do 1. května 1998 v ČR nezavedena). Projekt musí být takový, aby nepřetržitý provoz při plném zatížení byl možný při maximální specifikované teplotě okolního prostředí, přičemž jsou ochranné prostředky umístěny na svá místa.5.5 Záření: Ekvivalentní intenzita dávky rušivého a rozptýleného záření ve vzdálenosti 50 mm od vnějšího povrchu vývěvy s aktivním kovem nesmí přesáhnout hodnotu 5 µSv/h. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik specifických pro vývěvy, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a opatření, kapitolu 6 - Značení, značky, písemné výstrahy, kapitolu 7 - Bezpečnostní sdělení, kapitolu 8 - Ověřování, normativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. Text této přílohy zní: "Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/392/EEC Bezpečnost strojních zařízení. Na výrobky, které platí tato norma se mohou vztahovat na další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1012-2 (10 5012) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1012-2 (105012)
Katalogové číslo 50920
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963509204
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
a nahrazena ČSN EN 1012-2 +A1 (105012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1012-1 (105012)
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012)
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

ČSN EN 1012-3 (105012)
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory