ČSN EN 1012-1 (105012) Zrušená norma

Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Část 1: Kompresory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s evropskou normou EN 1012-1:1996. Evropská norma EN 1012-1:1996 má status české technické normy. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy kompresorů. V normě je uveden seznam významných rizik přidružených ke kompresorům a jsou zde specifikovány požadavky bezpečnosti aplikovatelné při projektu/konstrukci, instalování, provozu, údržbě a demontování kompresorů během předvídatelné životnosti a následné likvidace. Kompresory určené k použití ve zvláštních aplikacích musí splňovat rovněž požadavky uvedené v jakýchkoliv specifických normách, které se na takové aplikace vztahují. Norma věnuje zvláštní pozornost hluku zařízení. Konkrétně v kapitole 5 - Bezpečnostní požadavky a opatření pro všechny typy kompresorů, stojí za pozornost požadavek, formulovaný takto: 5.4 Hluk, 5.4.1 Všeobecně: Projektové/konstrukční úvahy musí být zaměřeny na snižování hluku, přičemž se bere v úvahu ISO/TR 11688-1 (do 1. května 1998 v ČR nezavedena). Projekt musí být takový, aby nepřetržitý provoz při plném zatížení byl možný při maximální specifikované teplotě okolí a se všemi dveřmi a víky pro přístup v uzavřené poloze.5.4.2: Kompresory na staveništi: Hladina emisí hluku musí splňovat požadavky pro zařízení, které je určeno pro staveniště. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik specifických pro kompresory, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a opatření pro všechny typy kompresorů, kapitolu 6 - Značení, značky, písemné výstrahy, kapitolu 7 - Instrukce pro používání, kapitolu 8 - Ověřování, informativní Přílohu A, normativní Přílohu B, informativní Přílohu C a informativní Přílohu ZA. Text této přílohy zní: "Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků následující směrnice EU 89/392/EEC Bezpečnost strojních zařízení. Na výrobky, které platí tato norma se mohou vztahovat na další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1012-1 (10 5012) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1012-1 (105012)
Katalogové číslo 50788
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963507880
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
a nahrazena ČSN EN 1012-1 (105012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012)
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

ČSN EN 1012-3 (105012)
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory