ČSN EN ISO 6976 (385572) Aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

ČSN EN ISO 6976 Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metody výpočtu spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, horního Wobbeho čísla a dolního Wobbeho čísla zemních plynů, náhradních zemních plynů a jiných spalitelných plynných paliv v případech, kdy je známé složení plynu podle molárních zlomků. Specifikované metody poskytují prostředky pro výpočet vlastností plynné směsi v běžně používaných referenčních podmínkách.
Součet molárních zlomků je podle definice roven jedné. Návod pro dosažení tohoto požadavku chromatografickou analýzou je k dispozici v ISO 6974-1 a ISO 6974-2.
Metody výpočtu vyžadují znalost hodnot různých fyzikálních vlastností čistých složek; tyto hodnoty společně s příslušnými nejistotami jsou uvedeny v tabulkách a jejich zdroj je uveden.
Jsou uvedeny metody pro odhad standardních nejistot vypočítaných vlastností.
Metody výpočtu těchto hodnot vlastností buď na molárním, hmotnostním, nebo objemovém základě platí pro jakýkoli zemní plyn, náhradní zemní plyn nebo jiné spalitelné palivo, které je normálně v plynném stavu, s výjimkou toho, že pro vlastnosti na objemovém základě je tato metoda omezena na směsi, u nichž je kompresní faktor při referenčních podmínkách větší než 0,9.
Příklady výpočtů pro doporučené metody výpočtu jsou uvedeny v příloze D.
POZNÁMKA 1 - Pro účely této normy jsou označení vyšší, horní nebo celková tepelná hodnota synonyma pro spalné teplo, podobně jako označení spodní a čistá tepelná hodnota jsou synonyma pro výhřevnost. Výraz tepelná hodnota je synonymum pro spalné teplo a výhřevnost; specifická hmotnost je synonymum pro relativní hustotu; Wobbeho číslo je synonymum pro Wobbeho index; kompresibilitní faktor je synonymum pro kompresní faktor. Bezrozměrná veličina molekulární hmotnosti je číselně rovná molární hmotnosti v kg kmol-1.
POZNÁMKA 2 - Neexistují žádné přesné limity složení, pro něž jsou použitelné metody popsané v tomto dokumentu. Omezení výpočtů směsí na základě objemu s kompresním faktorem větším než 0,9 při referenčních podmínkách však stanovuje předem nastavené limity složení.
POZNÁMKA 3 - Protože molární zlomek obsažené vody není běžně k dispozici z chromatografické analýzy, je běžnou praxí počítat fyzikální vlastnosti pro suchý plyn a v samostatném postupu provést korekci na účinky vodní páry. Pokud je však molární zlomek vodní páry známý, mohou být výpočty vlastností provedeny zcela v souladu s postupy popsanými v tomto textu. Účinky vodní páry na hodnotu spalného tepla a výhřevnosti, přímo měřené i počítané, jsou popsány v ISO/TR 29922.
POZNÁMKA 4 - Pro alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků 7 nebo vyšším jsou všechny přítomné izomery zahrnuty pod základní izomer stejného počtu uhlíků.
POZNÁMKA 5 - Jestliže požadavek uživatele zahrnuje nahrazení například skupiny C6+ nebo C7+ analyticky nerozlišených složek za jedinou zástupnou složku, musí uživatel sám stanovit molární zlomky této složky a tedy i její vlastnosti podle vhodnosti pro účely konkrétní aplikace. Jakákoli takzvaná "pozorovaná voda" a "nehořlavý sulfan" jsou považovány za zástupné složky stanovením odpovídajících hodnot entalpie spalování na hodnotu nula.

Označení ČSN EN ISO 6976 (385572)
Katalogové číslo 503714
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135037148
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6976 (385572) z dubna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)