Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 65 6490 (656490) Zrušená norma

Etylén pro polymeraci. Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody

ICS: 71.080.10 Alifatické uhlovodíky

Označení ČSN 65 6490 (656490)
Katalogové číslo 4872
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1980
Datum účinnosti 1. 12. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963048727
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 464-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo sedm článků. Za pozornost stojí např. čl. 03, který obsahuje technické bezpečnostní parametry (např. meze výbušnosti se vzduchem 2,7 % obj. - 34 % obj., třídu výbušnosti "S" a skupinu vznícení "B"). Dále v čl. 07 jsou obvyklé údaje, obsažené v přílohách o ochraně zdraví předmětových technických norem pro chemické sloučeniny. Jsou uvedeny podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná směrná NPK-P, a to 900 mg.m-3 jako koncentrace průměrná a 45000 mg.m-3 jako koncentrace mezní. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při nadýchání a při poskytování umělého dýchání. Na závěr tohoto článku je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a z § 21 nařízení vlád o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, a není ji třeba v technické normě opakovat.) Kromě obou citovaných článků obsahují i některé další zejména protipožární pokyny technického rázu. Vlastní norma RVHP, která platí pro ethylen získaný pyrolyzou uhlovodíků a stanovující technické požadavky na ethylen, určený pro výrobu polyethylenu, kopolymerů ethylenu a pro výrobu ethylenoxidu, neobsahuje žádné požadavky na ochranu zdraví. ČSN 65 6490 byla schválena 13.3.1978 a nabyla účinnosti od 1.12.1980.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 65 64 90
  • ČSN 656490
  • ČSN 65 64 90 : 1980
  • ČSN 656490:1980
  • ČSN 65 6490:1980