ČSN 07 0703 (070703) Zrušená norma

Plynové kotelny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, montáž a provoz plynového zařízení kotelen o provozním přetlaku plynu do 1,0 MPa s parními a kapalinovými kotli, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším, ve kterých se spalují topné plyny podle ČSN 38 5502. Pro umístění a stavební provedení stanoví norma pouze doplňující požadavky, vztahující se na plynová zařízení. Ve všeobecné části se norma odvolává na řadu obecně závazných právních předpisů, které pro plynové kotelny platí (zejm. vyhl. ČÚBP č. 143/1979 Sb., resp. SÚBP č. 145/1979 Zb.) a také na řadu norem, zejm. třídy 07, 38 a 73. Poměrně rozsáhlá technická norma stanoví v technických požadavcích požadavky např. na větrání, umístění a provedení, dále např. na kotle, odvod spalin aj. Konečně jsou normalizovány pokyny pro návrh a provedení, provoz a údržbu. Za pozornost stojí i seznam souvisících předpisů /především ČÚBP a SÚBP/ v Dodatku. ČSN 07 0703 byla schválena 23.7.1985 a nabyla účinnosti od 1.10.1986. Nahradila ČSN 07 0703 z 18.3.1977.
"Změnou a)-3/1989" se s účinností od 1.6.1989 mění ustanovení pěti článků, např. čl. 38 o bezpečnostním vypínání, čl. 62 o odvzdušnění před hlavním uzávěrem apod.
"Změnou b)-2/1991" se s účinností od 1.4.1991 nahrazuje novým zněním čl. 31 /Umístění kotelny II. kat./
"Změnou 3)-3/1993" se s účinností od 1.5.1993 provádí v normě úpravy nebo nový text v cca 10 článcích.
"Změnou 4)-9/1994" se s účinností od 1.10.1994 provádí v normě úpravy textů většího počtu článků a novým zněním nahrazuje soubor souvisících předpisů a technických norem.

Označení ČSN 07 0703 (070703)
Katalogové číslo 32693
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1986
Datum účinnosti 1. 10. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963326931
Změny a opravy Za 3.89, Zb 2.91, Z3 3.93t, Z4 9.94t, Z5 9.97t, Z6 12.00t, Oprava 1 1.02t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN 07 0703 (070703)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 03
  • ČSN 070703
  • ČSN 07 07 03 : 1986
  • ČSN 070703:1986
  • ČSN 07 0703:1986