ČSN ISO 6184-4 (389600) Zrušená norma

Systémy ochrany proti výbuchu. Část 4: Určování účinnosti systémů na potlačování výbuchu

ČSN ISO 6184-4 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 4: Určování účinnosti systémů na potlačování výbuchu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6184-4:1985. Tato část ČSN ISO 6184 je jednou z řady norem, pojednávajících o systémech ochrany proti výbuchu. Norma má tyto části: Část 1: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých prachů ve vzduchu. Část 2: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu. Část 3: Určování ukazatelů výbuchu směsí palivo/vzduch, jiných než jsou směsi prach/vzduch a plyn/vzduch. Část 4: Určování účinnosti systémů na potlačování výbuchu. Tato čtvrtá část normy stanoví metodu vyhodnocování účinnosti systémů na potlačování výbuchu při stanovených výbuších v uzavřeném objemu. Norma uvádí kritéria pro alternativní zkušební přístroje používané pro provádění zkoušek účinnosti potlačování výbuchů a kritéria, která se mají používat při určování bezpečného provozního režimu systému na potlačení výbuchu. Platí pouze pro systémy na potlačování výbuchů uvažované k ochraně uzavřených nebo téměř uzavřených nádob, v nichž může dojít k výbuchu následkem vznícení výbušné směsi. Neplatí pro: a) systémy, které zabrání, aby došlo k zážehu, výbuchu a/nebo detonaci výbušných a pyrotechnických materiálů, b) systémy nebo přístroje určené pro ochranu proti přetlaku nádob obsahujících páru, stlačené plyny, zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo nestálá reagující činidla, c) systémy nebo přístroje určené pro ochranu proti exotermickému štěpení nebo polymerizačním reakcím, d) systémy na potlačení výbuchu pro použití v kanálech nebo v důlních dílech, e) systémy nebo přístroje projektované speciálně pro účely prevence zážehu výbušných směsí. Za pozornost stojí následující definice: Čl.3.2 Hasicí látka: Látka tvořící obsah akčního prvku, která při vstříknutí do nádrže může zastavit výbuch vyvíjející se v této nádrži, všeobecně se používají tři kategorie hasicích látek buď jednotlivě, nebo v kombinaci (prášek, voda, halon). K tomu národní předmluva: V ČR se používá jako hasicí látka rovněž CO2 nebo interní plyn. Čl.3.2.1 Prášková hasicí látka: Prášek mající schopnost uhasit zjištěný plamen, jako jsou např. výrobky na bázi fosforečnanu amonného, hydrouhličitanu draselného nebo hydrouhličitanu sodného, tyto prostředky mohou obsahovat přísady, které zvýší jejich průtokové vlastnosti a účinnost. Čl.3.2.2 Vodní hasicí látka: Voda používaná jako hasicí látka, mohou v ní být obsaženy přísady, které zabrání zamrznutí a/nebo zvýší rozprašovací schopnost hasicí látky. Čl.3.2.3. Halony: Halonový uhlovodík mající schopnost uhasit zjištěný plamen, jako např.: a) chlorbrommetan - halon 1011, b) difluorchlorbrommetan - halon 1211, c) trifluorbrommetan - halon 1301, d) tetrafluordibrommetan - halon 2402. K tomu národní předmluva: Používání některých druhů hasicích látek je v ČR omezováno vzhledem ke škodlivým účinkům na životní prostředí (např. dovoz halonu 1301 je časově omezen). Další omezení následuje podle zákona č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek, které ohrožují ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících. Norma podrobně popisuje zkušební metodu, postup při vyhodnocení zkoušky a protokol o zkoušce. ČSN ISO 6184-4 (38 9600) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 6184-4 (389600)
Katalogové číslo 28865
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963288659
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)