ČSN IEC 922 (360513) Zrušená norma

Predradníky výbojok (iných než trubicové žiarivky). Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 922:1989 se zapracovanou změnou 1:1990, která byla převzata beze změny do EN 60 922:1991 a DO její změny 1:1992. Norma má opět dva oddíly, jako ČSN IEC 920 (36 0511), a to Oddíl 1 - Všeobecné požadavky. Norma specifikuje bezpečnostní požadavky na předřadníky výbojek, jako jsou vysokotlakové rtuťové výbojky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky a halogenidové výbojky. Oddíl 1 specifikuje všeobecné požadavky a oddíl 2 specifikuje tepelné a mechanické (bezpečnostní) požadavky. Norma zahrnuje induktivní předřadníky pro používání se střídavým napájením do 1000 V při 50 Hz anebo 60 Hz ve spojení s výbojkami, které mají jmenovitý příkon, rozměry a parametry specifikované v příslušných normách IEC na výbojky v IEC 188, 192 a 662. V čl.2.1 definuje norma předmět, jehož se týká, takto: Předřadník: Přístroj vložený mezi napájení a jednu nebo více výbojek, který indukčností, kapacitou anebo kombinací indukčnosti a kapacity zabezpečuje zejména omezení proudu výbojky (výbojek) na požadovanou hodnotu. Předřadník se může skládat z jedné součástky anebo z více oddělených součástí. Může obsahovat i prostředky na transformaci napájecího napětí a součástky, které pomáhají získat zapalovací napětí, zabraňují studenému zápalu, snižují stroboskopický efekt, upravují součinitel výkonu a (anebo) potlačují rádiové rušení. (Potud definice.) Předřadníky se musí navrhovat a konstruovat tak, aby se při normálním použití provozovaly bez ohrožení uživatele anebo okolí. Kondenzátory a ostatní součástky obsažené v předřadnících musí splňovat požadavky příslušné IEC. Všeobecně se splnění požadavků na předřadníky a na ostatní součásti kontroluje provedením všech specifikovaných zkoušek. Oddíl 2 - Bezpečnostní požadavky. Tento oddíl se zabývá pouze bezpečnostními požadavky. Jde o v podstatě známé uzlové body rizik: ochrana proti dotyku živých částí, uzemnění, odolnost proti vlhkosti, tepelná trvanlivost vinutí, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům, proti korozi a další. ČSN IEC 922 (36 0513) byla vydána v září 1993. Tato norma spolu s ČSN 920, 921 a 923 nahradila ČSN 36 0590 z 14.7.1982 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 922 (360513)
Katalogové číslo 28767
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963287676
Změny a opravy A2 3.97t, Z1 10.98t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 60922 (360513), ČSN EN 61347-2-9 (360510)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)