ČSN EN 26 (061411) Zrušená norma

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k ohřevu užitkové (pitné) vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 26:1977 včetně změny 3:1984 a 4:1984. Platí pro průtokové ohřívače vody na plynná paliva určené k ohřevu užitkové (pitné) vody, jejichž jmenovitý tepelný výkon nepřevyšuje 28 kW a které odpovídají ustanovením čl.1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3. Pod pojmem průtokové ohřívače vody ve smyslu této normy se rozumí ohřívače, u nichž je ohřev vody přímo závislý na jejím odběru. Tato norma neplatí pro ohřívače určené pro přípravu vařící vody, dále pro ohřívače vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, dále pro ohřívače vybavené zařízením pro nucený odvod spalin a konečně pro ohřívače kombinované v provedení průtočný teplovodní kotel - ohřívač. Dále norma stanoví, že se ohřívače vody třídí podle použitelnosti pro různé třídy a skupiny plynných paliv (kategorie), dále podle způsobu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin, posléze podle jmenovitého tepelného výkonu a konečně podle přetlaku ohřívané vody. Rozsáhlá norma stanoví konstrukční a provozní požadavky a též požadavky na zkoušení (podrobně). V konstrukčních požadavcích je mj. uvedeno, že ohřívač musí být vybaven pojistkou plamene, která uzavírá přívod paliva do hlavního, popř. zapalovacího (ovládacího) hořáku. Požadavky na způsob zajištění zapalovacího (ovládacího) hořáku v jednotlivých státech jsou uvedeny v čl.6.7. (Národní zvláštnosti pro pojistky plamene.) V celém regulačním rozsahu, který stanoví výrobce, musí být zajištěno spolehlivé zapálení paliva bez impulsního hluku. Plamen hořáku se nesmí odtrhávat nebo prošlehovat. Dále - v kapitole o provozu - je v čl.3.5 stanovena dokonalost spalováni: Objemový podíl oxidu uhelnatého v suchých spalinách přepočtený na stav při n = 1 při podmínkách podle čl.4.5 (zkoušení dokonalosti spalování) nesmí překročit hodnotu: 1) 0,10 % při použití základního zkušebního plynu a při stanovených zkušebních i zvláštních provozních podmínkách, s výjimkou ohřívače provedení C1, u kterého se připouští zvýšení hodnoty na 0,20 %, resp. 2) hodnotu 0,20 % při použití mezního plynu pro dokonalost spalování. Rozsáhlá norma je doplněna řadou tabulek, které uvádějí národní zvláštnosti pro některé případy (pokud jde o pojistky plamene např. skutečnost, zda je pojistka v té které zemi povinná nebo ne). Jsou připojeny i náčrty instalace spotřebiče pro provedení zkoušek. ČSN EN 26 (06 1411) byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 06 1411 z 14.5.1990 v celém rozsahu.

Označení ČSN EN 26 (061411)
Katalogové číslo 24771
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963247717
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN EN 26 (061411)