ČSN ISO 5721 (300426) Zrušená norma

Zemědělské traktory. Pole výhledu řidiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5721:1989. Účelem revize této mezinárodní normy bylo nahradit "vztažný bod sedadla" (SRP) "vztažným bodem sedadla" (SIP). Byl použit korelační vztah pro SIP - 90 mm nahoru a 140 mm dopředu od SRP. Tento korelační vztah se použije při přechodu ze SRP na SIP nebo naopak. Ve vydání ISO 3462:1980, Traktory, zemědělské a lesnické stroje. Vztažný bod sedadla SRP. Metoda stanovení, je použit korelační vztah pro SIP - 97 mm nahoru a 130 mm dopředu od SRP. Při praktickém porovnání bylo však zjištěno, že nejpřesněji vyjadřují tento korelační vztah rozměry 90 mm svisle a 140 mm vodorovně. POZNÁMKA: ISO 3462 byla zavedena jako ČSN ISO 3462 (30 0420). Norma stanoví praktické a matematické metody určování zastíněných úseků způsobených překážkami ve výhledu sedících řidičů na zemědělských traktorech směrem dopředu, dozadu a nahoru. Norma neplatí pro snímatelné nářadí a namontované prvky, jako jsou čelní nakládače, palety apod. Z definic, uvedených v normě jsou důležité zejména tyto: Pole výhledu: Plocha, kterou lze spatřit z polohy oka sedícího řidiče. Přední polokruh výhledu: Polokruh opsaný kolem bodu, který leží ve vodorovné rovině pod traktorem a na svislici polohy oka a vzhledem k používanému dopřednému pohybu traktoru je před traktorem. Omezující průměr polokruhu je kolmý k podélné rovině souměrnosti traktoru. Zadní polokruh výhledu: Polokruh opsaný kolem bodu, který leží ve vodorovné rovině pod traktorem a na svislici polohy oka a vzhledem k používanému dopřednému pohybu traktoru je za traktorem. Omezující průměr polokruhu je kolmý k podélné rovině souměrnosti traktoru. Úhel výhledu směrem nahoru: Úhel výhledu omezený směrem dolů vodorovnou rovinou procházející polohou oka a směrem nahoru rovinami, které vytváří paprsky vycházející z polohy oka k bodům zastínění vytvořeným od jiných částí stroje, než těmi, které způsobují zastínění. Zastínění: Tětivami omezené výseče v polokruhu výhledu, které nejsou viditelné z polohy oka pro konstrukční prvky, např. střešní sloupky, tlumiče výfuku apod. Pro přesnost měření norma dále definuje polohu oka takto: Poloha oka (pro stanovení pole výhledu řidiče zemědělských traktorů): Poloha oka musí být 670 mm nad 10 mm před vztažným bodem sedadla, který je stanoven podle ISO 5353. (Tato norma je zavedena v ČSN 27 8005.) Mnohé z uvedených definic jsou doplněny nákresy. Norma obsahuje praktickou a matematickou metodu stanovení pole výhledu řidiče. ČSN ISO 5721 (30 0426) byla vydána v srpnu 1992.

Označení ČSN ISO 5721 (300426)
Katalogové číslo 23200
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1992
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963232003
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
a nahrazena ČSN ISO 5721-1 (300426), ČSN ISO 5721-2 (300426)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)