ČSN EN 437 (061001) Zrušená norma

Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 437:1993. Stanoví zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů v závislosti na použití topných plynů první, druhé a třetí třídy. Slouží jako referenční dokument v předmětových normách, jichž se týká směrnice Rady o přizpůsobení zákonů členských zemí, týkající se spotřebičů na plynná paliva. Norma uvádí doporučená paliva a přetlaky, které se mají používat při zkouškách. Úplný postup bude uváděn v příslušných předmětových normách. Poznámka: Pro dosažení shody s odpovídajícími normami se v této normě zásadně uvažuje s použitím zkušebních plynů a zkušebních přetlaků pro všechny spotřebiče. Použití některých zkušebních plynů a zkušebních přetlaků nemusí být však vhodné v těchto případech: spotřebiče s jmenovitým tepelným příkonem nad 300 kW; spotřebiče sestavované na místě montáže; spotřebiče, jejichž konstrukce je stanovena uživatelem; spotřebiče konstruované pro použití připojovacími přetlaky (zejména přímé použití tlaku nasycené páry). V těchto případech mohou příslušné normy stanovit jiné zkušební podmínky, aby se dosáhlo shody s jejich požadavky. Pro účely této normy platí řada definic, vztahujících se zejména ke zkušebním podmínkám. Vyjímáme jedinou, protože tato konstanta je uváděna prakticky u všech topných plynů: Čl.3.11: Wobbeho číslo: Poměr tepelné hodnoty plynného paliva na jednotku objemu a druhé odmocniny jeho poměrné hustoty při stejných srovnávacích podmínkách; používá se Wobbeho číslo horní nebo spodní podle toho, zda se jedná o spalné teplo nebo o výhřevnost; značka: horní Wobbeho číslo Ws, spodní Wobbeho číslo Wi; jednotky: MJ.m-3 suchého plynného paliva při srovnávacích podmínkách, nebo MJ.kg-1suchého paliva. Norma obsahuje tabelárně zpracované různé směsi zkušebních plynů, zpravidla sestavené tak, aby charakterizovaly mezní složení běžných topných plynů. Pro zkušební směsi se používá následujících plynů (blíže informativní příloha A): dusík, vodík, methan, propan, propen a butan s celkovým obsahem vodíku, oxidu uhelnatého a kyslíku < 1% a dusíku a oxidu uhličitého < 2%. Norma sestává z následujících kapitol: kap. 4 Zkušební plyny, kap. 5 Zkušební přetlaky, kap. 6 Třídění spotřebičů, kap. 7 Výběr zkušebních plynů a zkušebních přetlaků. Dále z Příloh A, B a C zabývajících se podmínkami pro přípravu zkušebních plynů, národními zvláštnostmi a směrnicemi pro rozšíření platnosti na jiné kategorie. ČSN EN 437 (06 1001) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 437 (061001)
Katalogové číslo 18406
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963184067
Změny a opravy A1 1.98t, A2 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN 437 (061001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)