ČSN EN 46 (490694) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti čerstvě vylíhnutým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Laboratorní metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 46:1988. Stanovuje metodu pro zjištění preventivního účinku ochranného prostředku na dřevo proti čerstvě vylíhnutým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus), je-li ochranný prostředek aplikován povrchově. Norma uvádí podstatu zkoušky: "V závislosti na prováděné zkoušce se provede povrchové ošetření jedné nebo více sérií zkušebních těles z lehce napadnutelného druhu dřeva ochranným prostředkem. Je-li testován koncentrát, použije se jedna série, pokud se ochranný prostředek ředí známým způsobem za účelem zjištění hranice účinnosti, použije se pro zkoušku více sérií zkušebních těles. Ošetřená zkušební tělesa se vystaví působení čerstvě vylíhnutých larev Hylotrupes bajulus a výsledné napadení se porovná s napadením neošetřených kontrolních zkušebních těles a také s napadením kontrolních zkušebních těles, ošetřených rozpouštědly nebo ředidly, byl-li ochranný prostředek v laboratoři rozpuštěný nebo zředěný. V kap. 4 Zkušební materiály upozorňujeme na čl.4.2.3 Rozpouštědla nebo ředidla (zjišťuje-li se hranice účinnosti), který stanoví: "Pro ochranné prostředky ředitelné nebo rozpustné v organickém rozpouštědle: vhodné těkavé kapaliny, které pro klimatizaci, následující po ošetření, nezanechávají ve dřevě žádné zbytkové látky, které by mohly mít toxický vliv na hmyz. Pro zdraví škodlivé účinky na osoby provádějící zkoušku se nesmí použít jako rozpouštědlo benzen". Hygienické požadavky obsahuje i čl.4.3.3, který stanoví: "Laboratorní pracovní prostor, ve kterém se provádí ošetření zkušebních těles, musí být dobře větraný. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení s hořlavými a toxickými látkami. Mimo to se musí dbát na to, aby rozpouštědla nebo jejich páry nepůsobily nepřiměřeně dlouho na osoby, které vykonávají zkoušku." Konečně se požadavky na ochranu zdraví zmiňují i v Příloze C - Rozlišení jádrového a bělavého dřeva u borovice. Zde, v čl. C.4: "Postup zkoušky" se stanoví: "Připraví se vzorky dřeva s čistým povrchem a odstraní se volné dřevěné piliny. Nátěrem nebo postřikem se nanese roztok na řeznou plochu dřeva. Upozornění: Doporučuje se používat ochranné brýle a při postřiku pracovat v digestoři." ČSN EN 46 (49 0694) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 46 (490694)
Katalogové číslo 17349
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963173498
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 46-1 (490694)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)