ČSN IEC 842 (350211) Zrušená norma

Směrnice pro užívání a provoz synchronních strojů s válcovým rotorem chlazených vodíkem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 842:1988. Tato směrnice se vztahuje na: turbogenerátory a synchronní kompenzátory chlazené vodíkem; rotační budiče spojené přímo nebo přes převodovku; pomocná zařízení potřebná pro provoz stroje; části budovy, kde by mohlo docházet k hromadění vodíku. Neopomenutelný význam mají články 4.5.5, 4.6 a 4.8. Čl.4.5.5 zní: "Zvláštní pozornost je nutno věnovat všem národním předpisům pro skladování vodíku a inertních plynů, pro láhve a jejich připojení, pro redukční a pojistné ventily a pro připojení na plynový systém." Čl.4.6 zní: "Musí se zamezit hromadění vznětlivé směsi vodíku se vzduchem v systémech mazacího a těsnicího oleje (samozřejmě včetně vlastních ložiskových těles). Na vhodných místech je nutno instalovat trvale pracující větrací zařízení." Čl.4.8 zní: "Celá oblast uvnitř základů stroje a v jejich blízkosti a všechny prostory, kam by mohl vniknout vodík (včetně řídicích nebo přístrojových skříní, které obsahují vodíková připojení), musí být provedeny tak nebo odpovídajícím způsobem větrány, aby v provozu nemohlo dojít ke škodlivé koncentraci vodíku. Za určitých okolností může být nezbytné použití nuceného větrání (viz dále kap. 6). V takovém případě by měla být ventilace zajištěna ventilátory s nejiskřícími motory, anebo v případě použití stlačeného vzduchu by měla být výfuková tryska uzemněna." V návaznosti na čl.4.8 je normalizován v kap. 6 "Návod pro přiměřenou ventilaci". Zní: "Jestliže objem unikajícího vodíku L (m3) je dokonale smíšen s objemem 100.L/p (m3) vzduchu, je koncentrace vodíku p (%), a p lze udržovat na bezpečné úrovni tak, že se zajistí rozptyl vodíku z prostoru, kde by se mohl shromažďovat, pomocí dostatečného proudu vzduchu proháněného tímto prostorem." Dále jsou pak uvedeny příklady výpočtu. ČSN IEC 842 (35 0211) byla vydána v listopadu 1994. ČSN IEC 842 neměla doposud v čs. normách obdobu. Obsahuje některá ustanovení zrušené ČSN 35 0210:1984.

Označení ČSN IEC 842 (350211)
Katalogové číslo 16956
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963169569
Změny a opravy Z1 2.06t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2008
a nahrazena ČSN EN 60034-3 (350000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)