ČSN IEC 34-4 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 34-4:1985 a zavádí HD 53.4 S2:1988, který je úplným převzetím IEC 34-4:1985 vyjma přílohy A (informativní). Tato ČSN IEC 34-4 tvoří část 4 z následující řady norem týkajících se točivých elektrických strojů: Část 1: Výkonnost a vlastnosti, vydáno jako IEC 34-1:1983. Část 2: Metody pro učení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla), vydáno jako IEC 34-2:1972. Část 3: Jmenovité hodnoty a vlastnosti trojfázových turboalternátorů pro 50 Hz, vydáno jako IEC 34-3:1968. Část 5: Klasifikace stupně krytí tvořeného krytem u točivých strojů, vydáno jako IEC 34-5:1981. Část 6: Způsoby chlazení točivých strojů, vydáno jako IEC 34-6:1969. Část 7: Symboly pro označování konstrukčního a montážního provedení točivých elektrických strojů, vydáno jako IEC 34-7:1972. Část 8: Označování svorek a směr točení točivých elektrických strojů, vydáno jako IEC 34-8:1972. Část 9: Přípustné hodnoty hluku, vydáno jako IEC 34-9:1972. Část 10: Dohodnuté zásady pro popis synchronních strojů, vydáno jako IEC 34-10:1975. Část 11: Vestavěné tepelné ochrany, kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů, vydáno jako IEC 34-11:1978. Část 12: Spouštění trojfázových indukčních motorů nakrátko s jednou rychlostí otáčení do napětí 660 V včetně, vydáno jako IEC 34-12:1980. Část 13: Předpisy pro pomocné motory pro válcovny, vydáno jako IEC 34-13:1980. Část 14: Mechanické vibrace u strojů s výškou hřídele 56 mm a výše. Měření, hodnocení a přípustné hodnoty mohutnosti vibrací, vydáno jako IEC 34-14:1982. Účelem této normy (tj. ČSN IEC 34-4) je uvést zkušební metody pro určování charakteristických veličin trojfázových synchronních strojů. Tato norma nepožaduje provedení některé nebo všech v ní uvedených zkoušek na každém stroji. Jednotlivé prováděné zkoušky budou předmětem zvláštní dohody. Druhý díl normy obsahuje všeobecná ustanovení, oddíl třetí terminologii a metodiky, oddíl čtvrtý popis zkoušek a určení veličin stroje z těchto zkoušek. V příloze A (která tvoří asi polovinu textu normy) je uvedeno několik desítek dalších experimentálních zkušebních metod. Normalizovanými metodami nejsou zkoušeny parametry, které by měly přímý vztah k hygieně nebo bezpečnosti práce. ČSN IEC 34-4 (35 0000) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 35 0201 z 16.12.1970, ČSN 35 0204 z 26.1.1984 a ČSN 35 0230 z 20.3.1984.

Označení ČSN IEC 34-4 (350000)
Katalogové číslo 16948
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran
EAN kód 8590963169484
Norma byla zrušena k 1. 7. 1997
a nahrazena ČSN EN 60034-4 (350000)
Tato norma nahradila ČSN 35 0204 (350204) z června 1985
ČSN 35 0230 (350230) z června 1985
ČSN 35 0201 (350201) z března 1972

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-11 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

ČSN EN 60034-16-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

ČSN EN 60034-18-22 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

ČSN EN 60034-18-32 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

ČSN EN 60034-18-34 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

ČSN EN 60034-18-41 (350000)
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

ČSN EN 60034-18-42 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

ČSN EN 60034-19 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

ČSN EN 60034-2-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

ČSN EN 60034-26 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-27-3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-29 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

ČSN EN 60034-3 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

ČSN EN 60034-4 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

ČSN EN 60034-6 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

ČSN EN IEC 60034-23 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

ČSN IEC 34-16-2 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů