ČSN EN 60825 (341750) Zrušená norma

Bezpečnost záření laserových zařízení, klasifikace zařízení, požadavky a návod k používání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60825:1991. Z nesmírně rozsáhlé a podrobné normy vyjímáme Oddíl první - Všeobecně. Platí pro bezpečnost záření laserových zařízení. Aby bylo usnadněno její používání, norma byla rozdělena do tří samostatných oddílů: Oddíl první (Všeobecně) a dodatky (týkající se všech zainteresovaných); Oddíl druhý (Požadavky na výrobu); a Oddíl třetí (Návod na používání). Požadavky na bezpečnost z hlediska použití elektrické energie jsou podrobně uvedeny v IEC 820 nebo dalších příslušných publikacích IEC. Hodnoty MPE (maximální přípustné dávky ozáření) uvedené v této normě, byly stanoveny pro laserová záření a neplatí pro záření vedlejší. Hodnoty MPE nesmí být použity pro ozáření pacientů laserem za účelem léčení. Poznámka: Přílohy A až D byly zařazeny do normy za účelem všeobecné informovanosti a k ilustraci mnoha typických případů. Nicméně přílohy nesmí být považovány za definitivní nebo vyčerpávající a vždy musí být brán zřetel na příslušné články prvního až třetího oddílu. Za pozornost stojí kap. 2 Předmět normy, z níž vyjímáme čl.2.1, který předmět normy takto definuje: Čl.2.1 "Chránit osoby před laserovým zářením o vlnové délce v rozsahu od 180 nm do 1 mm pomocí stanovených bezpečných pracovních úrovní laserového záření a vytvořit systém klasifikace laserů a laserových zařízení podle jejich stupně nebezpečnosti". Z kap. 3 definice vyjímáme: Čl.3.2 Limit přípustné emise (AEL): Maximální dosažitelná úroveň emise povolená v dané třídě. Čl.3.10 Laserové zařízení třídy 1: Laserové zařízení, které nezpůsobí větší ozáření lidské obsluhy než je limit přípustné emise třídy 1 pro použitelné vlnové délky a délku vyzařování. Čl.3.11 Laserové zařízení třídy 2: Laserové zařízení, které: a) způsobí větší ozáření lidské obsluhy než je limit přípustné emise třídy 1, ale nepřesáhne limit přístupné emise třídy 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm; b) nezpůsobí větší ozáření lidské obsluhy než je limit přístupné emise třídy 1 pro jakoukoliv jinou vlnovou délku. Čl.3.12 Laserové zařízení třídy 3A a 3B: Laserové zařízení, které způsobí větší ozáření lidské obsluhy než jsou limity přípustné emise pro třídy 1 a 2, ale které nezpůsobí ozáření lidské obsluhy přesahující limity přístupné emise pro třídy 3A a 3B při jakékoliv vlnové délce vyzařování. Čl.3.13 Laserové zařízení třídy 4: Laserové zařízení, které způsobí větší ozáření lidské obsluhy než je limit přístupné emise pro třídu 3B. Čl. 3.29 Laser: Přístroj, který je schopen generovat nebo zesilovat elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm, založený na využití řízeného stimulovaného záření. Čl.3.43 Maximální přípustná dávka ozáření; (MPE): Úroveň laserového záření, jemuž mohou být za normálních okolností vystaveny osoby aniž by se u nich projevily nepříznivé vlivy ozáření; hladiny MPE jsou maximální úrovně záření, při kterých mohou být oči nebo kůže ozářeny bez okamžitého nebo po dlouhém čase následujícího výsledného poškození; hladiny MPE jsou závislé na vlnové délce záření, délce trvání pulsu nebo délce ozáření, druhu ozářené tkáně, a pro viditelné záření a záření blízké infračervenému záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 1 400 nm i na velikosti obrazu na sítnici; hladiny maximální přípustné dávky ozáření jsou (při současném stavu vědomostí) uvedeny v článku 13; příloha A uvádí příklady výpočtu hladin MPE. Dále norma obsahuje Oddíl druhý - Požadavky na výrobu. Za pozornost stojí kap. 5 Označování, kde se stanoví: "Každé laserové zařízení musí být vybaveno označením podle požadavků následujících článků. Štítky s označením musí být trvale upevněny, čitelné a zřetelně viditelné během provozu, údržby nebo opravy, v souladu s jejich účelem. Musí být umístěny tak, aby byly čitelné, aniž se člověk vystaví laserovému záření přesahujícímu AEL pro třídu 1. Text, rámečky a symboly musí být černé na žlutém pozadí s výjimkou třídy 1, kde tato kombinace barev nemusí být použita". Dále vyjímáme čl.6.1 Informace pro uživatele, kde se stanoví, že s laserovým zařízením musí být dodávány mimo jiné: c) "Čitelné reprodukce (barevné provedení je volitelné) všech požadovaných štítků a výstrah před nebezpečím, které budou upevněny na zařízení nebo budou dodány se zařízením." Následuje čl.6.2 Obchodní a servisní informace, kde se stanoví v druhé části bodu b): "Ve všech těchto servisních pokynech (musí být uveden) seznam těch kontrol a postupů, které by mohly být použity jinými osobami než výrobcem a jeho pracovníky ke zvýšení úrovně přístupné emise záření, a jasný popis umístění odnímatelných částí ochranného krytu, které mohou umožnit styk s laserovým zářením přesahujícím přístupné limity v tabulkách I, II, III, IV. Pokyny musí obsahovat ochranné postupy pro servisní pracovníky a čitelné reprodukce (barevné provedení je volitelné) požadovaných štítků a výstrah před nebezpečím". Oddíl třetí - Pokyny pro uživatele. Kap. 10 Bezpečnostní opatření. Za pozornost stojí např. (uvádíme jen názvy článků) Čl.: 10.8 Ochrana zraku, 10.9 Ochranný oděv, 10.10 Školení apod. Zvláštní význam má čl.10.11 Lékařský dozor, kde se stanoví: "V případě, že neexistují národní předpisy, musí být brána do úvahy následující doporučení: a) Význam lékařského dozoru u pracovníků s lasery je základní problém až dosud neanalyzovaný lékaři. Jestliže jsou prováděna oftalmologická vyšetření, měla by být prováděna kvalifikovanými specialisty a měla by být omezena na pracovníky používající lasery tříd 3B a 4; b) Lékařská prohlídka kvalifikovaným specialistou by měla být provedena ihned po zřejmém nebo podezřelém ozáření zraku. Taková prohlídka by měla být doplněna celkovým biofyzikálním šetřením okolností, za kterých došlo k ozáření". Konečně vyjímáme kap. 13 Maximální přípustné dávky ozáření, která stanoví: "Hodnoty maximální přípustné dávky ozáření jsou pro uživatele, a jsou stanoveny pod známými nebezpečnými úrovněmi a jsou založeny na nejlepších dostupných informacích z experimentálních studií. Hodnoty MPE by měly být používány jako návod při kontrole ozáření a neměly by být považovány za přesně stanovené dělicí čáry mezi bezpečnými úrovněmi. V každém případě by mělo být ozáření laserovým zářením co nejnižší". Konečně z rozsáhlého a hygienicky velmi významného text ještě upozorňujeme na Přílohu B Lékařská hlediska. Ze čtyřstránkového textu zaznamenáváme opět jen názvy kapitol (článků) B.1 Anatomie oka. B.2 Vliv laserového záření na biologické tkáně. B.1.2 Nebezpečí pro oči. B.2.2 Nebezpečí pro pokožku. ČSN EN 60825 (34 1750) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 60825 (341750)
Katalogové číslo 16794
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran
EAN kód 8590963167947
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)