ČSN IEC 184 (356859) Zrušená norma

Metody stanovení vlastností elektromechanických měničů pro měření vibrací a rázů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 184:1965 a zavádí HD 178 S1:1977, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 184:1965. Toto doporučení uvádí metody stanovení důležitých vlastností snímačů vibrací a rázů. Je zaměřeno jako směrnice určená pro výrobce zařízení k uvádění vlastností jejich snímačů a jako pomoc pro uživatele při výběru jednotlivého druhu snímače nebo při přípravě provozních technických parametrů. Přesnost uváděných informací závisí na vlivech prostředí, jako je teplota, na takových vlastnostech návrhu, jako je vlastní kmitočet a na dalších vlastních faktorech, jako je seismická hmota. Doporučení je zaměřeno k zajištění toho, aby uživatel obdržel přiměřený popis vlastností jakéhokoliv jednotlivého snímače. Předmět, jímž se zabývá, definuje norma takto: Čl.3.1 Snímače vibrací a rázů: Vibrační snímač je zařízení k převádění mechanického pohybu, který má být měřen (vibrace nebo rázy) na elektrický, optický, hydraulický, mechanický nebo jiný signál nebo záznam. (V tomto doporučení jsou uvažovány pouze snímače s elektrickým výstupem.) Čl.3.2 Vibrace: Vibrace jsou definovány jako pohyb částic v pružném prostředí kolem rovnovážné polohy (Mezinárodní elektrotechnický slovník 08-05-005). Čl.3.3 Rázy: O výskytu rázu se hovoří, když poloha systému je významně změněna neperiodickým dějem v relativně krátkém čase. Je charakterizován náhlostí výchylek a vznikem významných vnitřních sil v systému. Takové kmitání může být analyzováno ve spojité kmitočtové spektrum. Snímač může věrně převádět rázy na elektrický nebo jiný druh signálu nebo záznam jen tehdy, pokud vykazuje bez zkreslení odezvu v kmitočtovém rozsahu, zahrnujícím významné části spektra rázu. To vyžaduje, aby snímač byl lineární v rozsahu amplitud signálu, aby jeho amplitudová charakteristika byla nezávislá na kmitočtu a aby fázový posuv byl úměrný kmitočtu ve významných částech spektra rázu. Čl.3.5 Rychlost vibrací: Rychlost vibrací je časová míra změn výchylky. U harmonického pohybu je amplituda rychlosti rovna maximální hodnotě rychlosti. U rázu je špičková rychlost rovna maximální hodnotě rychlosti. Čl.3.6 Zrychlení vibrací: Zrychlení vibrací je časová míra změn rychlosti. U harmonického pohybu je amplituda zrychlení rovna maximální hodnotě zrychlení. U rázu je špičková hodnota zrychlení rovna maximální hodnotě zrychlení. Jednotkou zrychlení je tíhové zrychlení gn. V pracích v oboru vibrací je jeho hodnota normálně brána jako 9,80665 m.s-2. Hodnoty urychlení vibrací jsou vyjádřeny jako násobky gn. Norma stanovuje - vedle definic - prakticky jen technické požadavky (na měření). ČSN IEC 184 (35 6859) byla vydána v srpnu 1994. Nahradila - společně s ČSN IEC 222 - ČSN 35 6850 z 5.1.1972.

Označení ČSN IEC 184 (356859)
Katalogové číslo 16554
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963165547
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002