ČSN EN 50053-2 (332035) Zrušená norma

Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 2: Ruční stříkací pistole pro práškové plasty s energií do 5 mJ

ČSN EN 50053-2 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 2: Ruční stříkací pistole pro práškové plasty s energií do 5 mJ
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50053-2:1989. Technologie: Při elektrostatickém nanášení práškových plastů je prášek vynášen ze zásobníku pomocí proudu vzduchu až do elektrostatického stříkacího zařízení. Při průtoku částic prášku přes stříkací ( rozprašovací) zařízení se částice elektrostaticky nabíjí pomocí vysokého napětí řádově v desítkách kilovolt, dodávaného z vysokonapěťového generátoru. Částice jsou přitahovány a usazují se na uzemněném výrobku. Výrobky s nanesenou vrstvou práškového plastu se pak vkládají do pece, kde se práškový plast taví a vytvrzuje do jednolité vrstvy. K výbuchu hořlavého práškového plastu může dojít, jsou-li splněny dvě následující podmínky: Jednak koncentrace nanášeného práškového plastu ve vzduchu je mezi spodní a horní mezí výbušnosti směsi a dále je přítomen iniciační zdroj o dostatečné energii pro vznícení oblaku práškového plastu (rozprášený prášek). Takovýmto iniciačním zdrojem může být např. horký povrch, otevřený plamen, elektrický oblouk nebo jiskra. Z toho vyplývá, že výbuchu může být zabráněno, jestliže vyloučíme jednu anebo raději obě podmínky. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné vyloučit zdroje vznícení, měl by být větší důraz kladen na zamezení vzniku výbušné prachovzdušné směsi. (To vše úvodem.) Tato evropská norma uvádí požadavky na výběr, instalaci a bezpečná používání ručních elektrostatických stříkacích pistolí s energií omezenou na 5 mJ a jejich příslušenství vyhovujících ČSN EN 50 050, která mohou při stříkání hořlavého prášku plastu vytvořit výbušnou atmosféru. Tato evropská norma platí pouze pro boxy, u kterých stojí obsluha při stříkání mimo stříkací box a vztahuje se pouze k nebezpečím, která jsou specifická pro elektrostatické stříkání. Za pozornost stojí některé definice: Čl.3.7: Prostor s nebezpečím výbuchu: prostor, ve kterém je nebo může být výbušná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná pro konstrukci, instalaci a používání elektrického zařízení v tomto prostoru speciální opatření. Čl.3.12: Zařízení na potlačení výbuchu: systém, který je schopen, obvykle za pomocí citlivého tlakového snímače nebo detektoru plamene, zjistit výbuch v jeho počátečním vývojovém stupni a rychle vstřiknout hasící látku, např. vodu, halon nebo práškový fosforečřnan amonný, která potlačí výbuch před jeho rozvinutím. Podobně jako v části 1, i zde se specifikují všeobecné požadavky na dodávané zařízení a kvalitu jeho obsluhy. Výrobce zařízení musí dodávat návody pro instalaci a bezpečné používání ručního elektrostatického stříkacího zařízení pro práškové plasty a jeho příslušenství, pro které platí tato evropská normy. Tyto návody musí být v jazyce, kterému uživatel rozumí. Elektrostatické stříkací zařízení má být obsluhováno pouze vyškoleným personálem, který byl plně seznámen s požadavky pro používání uvedenými v této normě. Navíc musí být na vhodném místě v blízkosti prostoru stříkání umístěn výstražný plakát v jazyce, kterému obsluha rozumí. Tento plakát musí shrnovat nejdůležitější postupy a opatření, které musí obsluha dodržovat. Konečně norma specifikuje - pokud jde o čištění: Jasně musí být vyznačeno nebezpečí spojené s neschváleným způsobem čištění. Při čištění pistole musí být dodržován návod výrobce. Tento návod musí obsahovat tuto výstrahu: "Před začátkem čištění stříkací pistole nebo provádění jakékoliv jiné práce ve stříkacím prostoru musí být vysokonapěťový zdroj vypnut takovým způsobem, aby nemohl být uveden do provozu stlačením spouště (vypínače) na stříkací pistoli." ČSN EN 50053-2 (33 2035) byla vydána v březnu 1994. Nahradila články 1.4.1, 1.4.2 a 1.6.3 ČSN 33 2035 z 10.8.1987.

Označení ČSN EN 50053-2 (332035)
Katalogové číslo 16088
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963160887
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)