ČSN ISO 5349 (011406) Zrušená norma

Směrnice pro měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5349:1986, která byla převzata beze změn do ENV 25349:1992. Tato norma se týká periodických a stochastických nebo neperiodických vibrací. Prozatímně lze tuto normu také použít pro opakující se otřesy. Tato norma stanovuje obecnou metodu měření a uvádění údajů o expozici vibracím přenášeným na ruce ve třech navzájem kolmých směrech pro třetinooktávová pásma o středním kmitočtu 6,3 až 1250 Hz, oktávová pásma o středním kmitočtu 8 až 1000 Hz a frekvenčně váženou hodnotu pro rozsah kmitočtů 5,6 až 1400 Hz. Tato mezinárodní norma společně se svými přílohami poskytuje návod pro hodnocení vibrací přenášených na ruce, které jsou vyjádřeny frekvenčně váženou hodnotou zrychlení a denní dobou expozice. Norma nestanovuje limitní hodnoty bezpečné expozice. Návod uvedený v této normě vychází z dohody, která je založena na dostupných údajích, jak o praktických zkušenostech, tak o laboratorních výzkumech týkajících se expozice člověka vibracemi přenášenými na ruce. Norma nemůže být použita pro definování úplně bezpečných rozsahů expozice, v rámci kterých se nemůže vyskytnout onemocnění z vibrací. Tato mezinárodní norma nestanovuje faktory rizika poškození zdraví pro rozličné oblasti použití, rozličná nářadí a rozličné stroje. Pro usnadnění dalšího pokroku v této oblasti a umožnění kvantitativního porovnání údajů o expozici, jsou nutné jednotné metody měření a uvádění výsledků měření expozice člověka vibracím přenášeným na ruce. Uvažuje se o doplňujících normách týkajících se měření určitých druhů nářadí a určitých postupů. Norma úvodem kapitoly, popisující vibrace přenášené na ruce, hodnotí rozsah a význam problému takto: Závažnost biologického účinku vibrací přenášených na ruce v pracovním prostředí je ovlivňována: a) frekvenčním spektrem vibrací; b) velikostí vibrací; c) dobou expozice v průběhu pracovního dne; d) průběhem expozice v čase a pracovním postupem, tj. délkou a frekvencí střídání práce a odpočinku; skutečností zda je nářadí odkládáno nebo drženo na volnoběhu během technologických přestávek, atd; e) celkovou dobou expozice v letech; f) velikostí a směrem síly vyvozované rukama obsluhy na nářadí nebo výrobek; g) polohou ruky, paže a těla v průběhu expozice (úhly zápěstních, předloktních a ramenních kloubů); h) typem a stavem vibrujícího stroje, nářadí nebo výrobku; i) oblastí a umístěním částí rukou, které jsou vystaveny působení vibrací. Dále uvádí, že závažnost biologického účinku vibrací přenášených na ruce v pracovním prostředí může být ovlivněna: a) směrem vibrací přenášených na ruce; b) pracovním postupem a pracovními návyky; c) zdravotní predispozicí jednotlivců. Konečně vyjmenovává faktory, které mohou výrazně ovlivnit změny periferní cirkulace zapříčiněné vibracemi přenášenými na ruce : a) klimatické podmínky; b) onemocnění, která postihují cirkulaci; c) látky ovlivňující periferní cirkulaci, takové jako nikotin z kouření, určité léky a chemikálie v pracovním prostředí; d) hluk. Závěrem se pak uvádí, že "přestože závažnost všech uvedených faktorů není z hlediska nepříznivého působení vibrací ještě dostatečně podrobně známa, považuje se jejich popis za účelný z toho důvodu, aby byl umožněn sběr údajů o průběhu významných expozic. Je také důležité uvádět údaje o způsobu měření a statistického zpracování údajů o měření vibrací." Jinak norma podrobně popisuje způsoby měření vibrací, přenášených na ruce a také popisuje druhy expozic těmto vibracím. Za pozornst stojí obě přílohy: A: Směrnice pro hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce. B: Směrnice o postupu při prevenci. ČSN ISO 5349 (01 1406) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 5349 (011406)
Katalogové číslo 15476
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963154763
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN 11 0030 (110030)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)