ČSN 73 7507 (737507) Zrušená norma

Projektovanie tunelov na cestných komunikáciach

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na základě jeho požadavku. Norma platí pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení tunelů na cestách, dálnicích a místních komunikací. Pro projektování změn existujících tunelů platí norma ve využitelném rozsahu. Norma neplatí pro tunely na místních komunikacích s městskou kolejovou hromadnou dopravou, pro samostatné tunely na nemotoristických komunikacích a pro tunely na účelových komunikacích. Norma neobsahuje ustanovení na výpočet konstrukce tunelu a jeho realizaci. V jedenácti kapitolách jsou normalizovány zejména požadavky na dokumentaci, výkonnost silničního provozu v tunelu, příčné řešení tunelu, směrové a výškové vedení trasy tunelu a další. Hygienicky významná ustanovení jsou v kap. 10 (konstrukční pokyny) a 11 (vybavení tunelu). Tak konkrétně kap. 10 "Konstrukční pokyny" se zabývá např. v čl.10.2 "Ochranou před podzemní vodou a odvodnění tunelu", v čl.10.3 "Bezpečnostními stavebními úpravami v tunelu". (Bezpečnostní stavební úpravy v tunelu zahrnují nouzové pruhy, nouzové zálivy, otáčecí zálivy, únikové cesty a služební chodníky.) Čl.10.5 se zabývá "Ochranou proti hluku v tunelu." Zde se konkrétně v čl.10.5.4 stanoví: "Pokud tunel prochází místy, které vyžadují ochranu proti hluku, je potřebné provést posouzení hluku v místech portálů, hluku pronikajícího přes nadloží tunelu a hluku od provozního zařízení mimo tunel". Dále pak, podle čl.10.5.5: "Při překročení nejvyšší přípustné hladiny hluku na území okolo tunelu (zejm. při portálech) je třeba navrhnout účinná protihluková opatření". Konečně pak v kap. 11: "Vybavení tunelu" se stanoví čl.11.1 požadavky na osvětlení tunelu a čl.11.2 pak požadavky na větrání tunelu. Konkrétněji čl.11.2.2 stanoví: "Potřebný přívod větracího vzduchu se v tunelu stanoví z nejvyšších přípustných koncentrací CO, NOx a hodnoty průzračnosti". Konečně čl.11.2.3 pak určuje, že: "Dovolené hodnoty emisí CO a NOx je potřebné projednat s příslušným orgánem hygienické služby." Konečně čl.11.3 řeší: "Bezpečnostní zařízení v tunelu". ČSN 73 7507 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ON 73 7507 z 19.11.1987.

Označení ČSN 73 7507 (737507)
Katalogové číslo 15407
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963154077
Norma byla zrušena k 1. 9. 1999
a nahrazena ČSN 73 7507 (737507)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 07
  • ČSN 737507
  • ČSN 73 75 07 : 1994
  • ČSN 737507:1994
  • ČSN 73 7507:1994