ČSN IEC 920 (360511) Zrušená norma

Predradníky trubicových žiariviek. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 920:1990, která byla převzata beze změny do EN 60 920:1991. Norma má dva oddíly, a to: Oddíl 1 - Všeobecné požadavky, ve kterém je uvedeno: Norma se vztahuje na předřadníky s výjimkou odporových typů pro použití s napájením střídavým proudem do 1000 V při 50 anebo 60 Hz, spojené trubicovými zářivkami s předžhavenými nebo nepředžhavenými katodami, které pracují se startérem nebo zapalovačem, nebo bez něho a mají jmenovité příkony, rozměry a parametry podle ČSN IEC 81. Vztahuje se na kompletní předřadníky a na jejich součástky, jako jsou tlumivky, transformátory a kondenzátory. Osobní požadavky na tepelně chráněné předřadníky se uvádějí v příloze B. Tato norma specifikuje i předřadníky těch světelných zdrojů, které do této doby nejsou úplně normalizované. Zahrnuje předřadníky na běžný provoz světelných zdrojů při síťovém kmitočtu. Nepatří k nim elektrické předřadníky na střídavý proud na vysokofrekvenční provoz. V čl. 2.1 definuje norma předmět, jehož se týká, takto: Předřadník: Přístroj zařazený mezi napájení a jednu nebo více výbojek, který indukčností, kapacitou anebo kombinací indukčnosti a kapacity zabezpečuje zejména omezení proudu výbojky (výbojek) na požadovanou hodnotu. Předřadník se může skládat z jedné nebo z více oddělených částí. Může obsahovat i prostředky na transformaci napájecího napětí a součástky, které pomáhají získat zapalovací napětí a předehřívající proud, zabraňují studenému zápalu, snižují stroboskopický efekt, upravují součinitel výkonu a (anebo) potlačují rádiové rušení. (Potud definice.) Předřadníky se musí navrhovat a konstruovat tak, aby při normálním používání pracovaly bez nebezpečí pro použivatele anebo pro okolí. Kondenzátory a jiné součástky, které předřadník obsahuje, musí vyhovovat požadavkům příslušné normy IEC. Tepelně chráněné předřadníky musí splňovat požadavky přílohy B. Oddíl 2 se zabývá pouze bezpečnostními požadavky. Jde o v podstatě známé uzlové body rizik: ochrana proti dotyku živých částí, odolnost proti vlhkosti, tepelná odolnost, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, odolnost proti teplu a ohni, proti korozi a další. ČSN IEC 920 (36 0511) byla vydána v září 1993. Tato norma spolu s ČSN IEC 921, 922 a 923 nahradila ČSN 36 0590 z 14.7.1982 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 920 (360511)
Katalogové číslo 15268
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963152684
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN EN 60920 +A1 (360511)