ČSN (normy i změny) z května 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 26000/změna Z1 (010390) - květen 2021

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

125 Kč

ČSN EN 16524 (010910) - květen 2021

Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14040/změna A1 (010940) - květen 2021

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

125 Kč

ČSN EN ISO 14044/změna A2 (010944) - květen 2021

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

230 Kč

ČSN ISO 20816-5 (011412) - květen 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách

550 Kč

ČSN ISO 7626-5 (011416) - květen 2021 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci

350 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - květen 2021 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací

550 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - květen 2021

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - květen 2021

Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52903-2 (011816) - květen 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík

230 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

770 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

570 Kč

ČSN EN ISO 2553/Oprava 1 (013155) - květen 2021

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

20 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - květen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7010/změna A1 (018012) - květen 2021

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

190 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - květen 2021 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21176 (018494) - květen 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11463 (038146) - květen 2021

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze

230 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

340 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14038-2 (038343) - květen 2021

Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - květen 2021

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - květen 2021

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14272 (051111) - květen 2021 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - květen 2021 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 419 (060218) - květen 2021 aktuální vydání

Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

770 Kč

ČSN EN 17423 (060403) - květen 2021

Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-5 (127131) - květen 2021 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15655-2 (132077) - květen 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 378-1 +A1 (140647) - květen 2021 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 378-3 +A1 (140647) - květen 2021 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62769-100 (184005) - květen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-115-2 (184005) - květen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 115-2: Profily - Protokol Modbus RTU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11553-1/změna A11 (192011) - květen 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15571 (277990) - květen 2021 aktuální vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - květen 2021 aktuální vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17285 (280351) - květen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6057 (314782) - květen 2021

Letectví a kosmonautka - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, s vnitřním závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8666 (320801) - květen 2021

Malá plavidla - Základní údaje

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - květen 2021

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - květen 2021

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - květen 2021

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61400-21 ed. 2/změna Z1 (333160) - květen 2021

Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

Změna byla zrušena k 24. červnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-3/změna Z1 (333160) - květen 2021

Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1/změna A11 (333160) - květen 2021

Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1/změna A11 (333160) - květen 2021

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50488 (333581) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu

440 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - květen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

440 Kč

ČSN EN 55032 ed. 2/změna A1 (334232) - květen 2021

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

440 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - květen 2021 aktuální vydání

Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP)

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60332-1-2/změna A12 (347107) - květen 2021

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

125 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2/změna A11 (347107) - květen 2021

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

65 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - květen 2021 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch

340 Kč

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3/změna Z2 (354101) - květen 2021

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna bude zrušena k 27. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - květen 2021 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

945 Kč

ČSN EN 62271-104 ed. 2/změna Z1 (354211) - květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Změna bude zrušena k 25. září 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211) - květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60320-2-3/změna Z1 (354508) - květen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60320-3/změna A1 (354508) - květen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-3 ed. 2 (354508) - květen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-114 (354621) - květen 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-114: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro datové a napájecí konektory se závitovou aretací M8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60127-3 ed. 2/změna A1 (354730) - květen 2021

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 63041-3 (358431) - květen 2021

Piezoelektrické senzory - Část 3: Fyzikální senzory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63182-2 (358473) - květen 2021

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Toroidní jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-6 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-20 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-30 (359223) - květen 2021

Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

TNI CLC/TR 45550 (360820) - květen 2021

Definice vztahující se k materiálové efektivnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-5 ed. 3/změna A1 (361050) - květen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3/změna A11 (361050) - květen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

125 Kč

ČSN EN 50229 ed. 4/změna Z1 (361060) - květen 2021

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 13. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60311 ed. 2/změna Z2 (361060) - květen 2021

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60436/změna A11 (361060) - květen 2021

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60456 ed. 4/změna A11 (361060) - květen 2021

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

570 Kč

ČSN EN 62929/změna Z1 (361060) - květen 2021

Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60311 ed. 3 (361060) - květen 2021 aktuální vydání

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

550 Kč

ČSN EN IEC 62512 (361060) - květen 2021

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

890 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - květen 2021 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel

340 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7 (361060) - květen 2021

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50632-2-6/změna A2 (361520) - květen 2021

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2/změna Z1 (362315) - květen 2021

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 50367 ed. 3 (362315) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením

590 Kč

ČSN EN 50342-4 ed. 2 (364310) - květen 2021 aktuální vydání

Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká nákladní vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50342-4/změna Z1 (364310) - květen 2021

Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla

Změna bude zrušena k 26. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2/Oprava 1 (364604) - květen 2021

Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2/změna Z1 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

Změna bude zrušena k 7. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-22 ed. 2/změna Z2 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

440 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

350 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60645-3 ed. 2/změna Z1 (368811) - květen 2021

Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

Změna bude zrušena k 3. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60645-3 ed. 3 (368811) - květen 2021

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - květen 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.21t

565 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - květen 2021

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13565-2 +AC (389221) - květen 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

460 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3252 (420049) - květen 2021 aktuální vydání

Prášková metalurgie - Slovník

590 Kč

ČSN EN 10216-5/Oprava 1 (420261) - květen 2021

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - květen 2021

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN ISO 12900 (441316) - květen 2021 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení abrazivity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3195 (463195) - květen 2021 aktuální vydání

Jedlé houby a výrobky z hub

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-10/změna A11 (496070) - květen 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5492/změna A1 (560030) - květen 2021

Senzorická analýza - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - květen 2021 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-3/změna A1 (560102) - květen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

125 Kč

ČSN EN 17424 (560148) - květen 2021

Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - květen 2021 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - květen 2021 aktuální vydání

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17510 (631019) - květen 2021

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení měrného povrchu prášků - Metoda založená na adsorpci kryptonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 17417 (640505) - květen 2021

Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - květen 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (646429) - květen 2021

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13476-2 +A1 (646444) - květen 2021

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

550 Kč

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - květen 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-7 (646446) - květen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23306 (656474) - květen 2021

Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13623 (665223) - květen 2021 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17127 (697280) - květen 2021 aktuální vydání

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 993-10 (726020) - květen 2021 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

230 Kč

ČSN EN 16977 (727253) - květen 2021

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 23387 (730114) - květen 2021

Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy

340 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - květen 2021 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - květen 2021

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - květen 2021 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

550 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - květen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - květen 2021 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 6129 (736129) - květen 2021 aktuální vydání

Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.22t

250 Kč

ČSN 73 6130 (736130) - květen 2021 aktuální vydání

Stavba vozovek - Kalové vrstvy

230 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - květen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

125 Kč

ČSN EN 12697-5/Oprava 1 (736160) - květen 2021

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

20 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - květen 2021

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13231-2 (736374) - květen 2021

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1871 (737014) - květen 2021

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1824 (737015) - květen 2021

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14451 (755413) - květen 2021 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A

230 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - květen 2021 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 22017 (757605) - květen 2021

Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci

340 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - květen 2021 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

440 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - květen 2021 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

340 Kč

ČSN ISO 46001 (759050) - květen 2021

Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání

550 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - květen 2021

Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 41014 (762105) - květen 2021

Facility management - Vývoj strategie facility managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 24263 (795233) - květen 2021

Obuv - Pevnost připevnění pásků, ozdob a drobných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24265 (795236) - květen 2021

Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti odírání pryžovým proužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24266 (795246) - květen 2021

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24267 (795247) - květen 2021

Obuv - Stanovení koeficientu tření obuvi a spodkových součástí - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5079 (800200) - květen 2021 aktuální vydání

Textilní vlákna - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - květen 2021 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - květen 2021 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - květen 2021 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

125 Kč

ČSN EN ISO 12958-1 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958-2 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - květen 2021 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 23753-1/změna A1 (836490) - květen 2021

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 23753-2/změna A1 (836490) - květen 2021

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - květen 2021 aktuální vydání

Kvalita půdy - Přímá extrakce půdní DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 1942 (856305) - květen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20888 (856315) - květen 2021

Stomatologie - Slovník a systém označování forenzních orodentálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - květen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0220 (910220) - květen 2021

Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10874/změna A1 (917843) - květen 2021

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20326/změna A1 (917881) - květen 2021

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení

125 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-1 (940915) - květen 2021

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalované ve veřejných bazénech

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN 17419-1 (975001) - květen 2021

Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 1: Podnikové hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 2: Informační hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 3: Počítačové hledisko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč