ICS 03.120.30 - Aplikace statistických metod

ČSN ISO 3534-1 (010216) - duben 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

590 Kč

ČSN ISO 3534-2 (010216) - září 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika

770 Kč

ČSN ISO 3534-3 (010216) - prosinec 2019

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů

770 Kč

ČSN ISO 13053-1 (010217) - červen 2013

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC

350 Kč

ČSN ISO 13053-2 (010217) - srpen 2014

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy

550 Kč

ČSN ISO 18404 (010218) - únor 2018

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 01 0220 (010220) - prosinec 1977

Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla

230 Kč

ČSN 01 0222 (010222) - říjen 1978

Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování

230 Kč

ČSN 01 0223 (010223) - prosinec 1988

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů

350 Kč

ČSN 01 0224 (010224) - leden 1980

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení

350 Kč

ČSN 01 0225 (010225) - listopad 1980

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

440 Kč

ČSN 01 0227 (010227) - prosinec 1984

Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě

550 Kč

ČSN 01 0228 (010228) - duben 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0229 (010229) - květen 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0230 (010230) - říjen 1987

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu

550 Kč

ČSN ISO 2602 (010231) - duben 1993

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

190 Kč

ČSN ISO 16269-4 (010233) - srpen 2012

Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

550 Kč

ČSN ISO 16269-7 (010233) - leden 2002

Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly

230 Kč

ČSN ISO 16269-8 (010233) - říjen 2005

Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

770 Kč

ČSN ISO 2854 (010234) - říjen 1994

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

440 Kč

ČSN ISO 3301 (010235) - prosinec 1993

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování

190 Kč

ČSN ISO 3494 (010236) - březen 1996

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

550 Kč

ČSN ISO 11095 (010237) - listopad 1997

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

350 Kč

ČSN ISO 11453 (010238) - prosinec 1997

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 5479 (010239) - říjen 1998

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

460 Kč

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 11843-2 (010240) - září 2001

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

340 Kč

ČSN ISO 11843-3 (010240) - srpen 2004

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

230 Kč

ČSN ISO 11843-4 (010240) - leden 2005

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

190 Kč

ČSN ISO 11843-5 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.17t

295 Kč

ČSN ISO 10576-1 (010241) - leden 2004

Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - říjen 2019

Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - říjen 2017

Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení

550 Kč

ČSN ISO 13528 (010248) - listopad 2017

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

1 010 Kč

ČSN 01 0250 (010250) - únor 1972

Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

945 Kč

ČSN ISO 5725-1 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

340 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

350 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

550 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

550 Kč

ČSN 01 0252 (010252) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

440 Kč

ČSN 01 0253 (010253) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody

350 Kč

ČSN 01 0254 (010254) - prosinec 1974

Statistická přejímka srovnáváním

770 Kč

ČSN 01 0257 (010257) - srpen 1977

Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu

190 Kč

ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

770 Kč

ČSN ISO 3951-3 (010258) - listopad 2010

Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

945 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - červen 2013

Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality

350 Kč

ČSN ISO 3951-5 (010258) - srpen 2010

Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)

440 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - duben 2010 aktuální vydání

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním

350 Kč

ČSN 01 0260 (010260) - červenec 1988

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule

230 Kč

ČSN ISO 2859-1 (010261) - prosinec 2000 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.13t

715 Kč

ČSN ISO 2859-3 (010261) - srpen 2006 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

340 Kč

ČSN ISO 2859-5 (010261) - prosinec 2006

Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

440 Kč

ČSN ISO 10725 (010263) - duben 2002

Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů

590 Kč

ČSN ISO 11648-1 (010264) - březen 2004

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

590 Kč

ČSN ISO 11648-2 (010264) - leden 2003

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů

770 Kč

ČSN 01 0266 (010266) - listopad 1985

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů

570 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - únor 2018

Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

460 Kč

ČSN ISO 7870-4 (010272) - březen 2015

Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM

570 Kč

ČSN ISO 7870-6 (010272) - říjen 2019

Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA

350 Kč

ČSN ISO 11462-1 (010275) - září 2002

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC

350 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - květen 2012

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů

230 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - duben 2010

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech

340 Kč

ČSN ISO 22514-7 (010277) - červenec 2014

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření

440 Kč

ČSN ISO 18414 (010279) - duben 2010

Statistické přejímky srovnáváním - Systém s přejímacím číslem nula založený na principu kreditu při řízení výstupní kvality

230 Kč

ČSN ISO 13448-1 (010281) - srpen 2006

Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 1: Směrnice pro přístup APP

340 Kč

ČSN ISO 21247 (010282) - září 2007

Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické regulace propojené pro přejímku produktů

440 Kč

ČSN ISO 28801 (010283) - červen 2013

Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy výběrů indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ)

590 Kč

ČSN ISO/TR 10017 (010336) - leden 2004 aktuální vydání

Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

440 Kč

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - červenec 2020

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - leden 2005

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

440 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - březen 2014

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů

550 Kč

ČSN EN 61649 (010653) - červenec 2009

Weibullova analýza

570 Kč

ČSN IEC 61650 (010654) - prosinec 1998

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )

230 Kč

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč

ČSN EN 60812 (010675) - leden 2007

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.19t

Norma bude zrušena k 14. září 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč

ČSN EN 60300-3-12 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

550 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - září 2003

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

582 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč