ČSN EN 50445 (050697)

Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

ČSN EN 50445 Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 28. 9. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato základní výrobková norma platí pro zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a podobné procesy zkonstruované pro používání v průmyslových nebo domácích prostředích, včetně zdrojů svařovacího proudu, podavačů drátu a přídavných zařízení, například hořáků, kapalinových chladicích systémů a zařízení pro zapalování a stabilizaci oblouku. Příbuzné procesy jsou např. odporové tvrdé a měkké pájení, odporový ohřev prostředky srovnatelnými se zařízením pro odporové svařování, řezání elektrickým obloukem a obloukové stříkání. Kmitočtový rozsah je 0 Hz až 300 GHz. Tato základní výrobková norma se může používat k prokazování shody s požadavky Směrnice 2006/95/EC [1] (nutné pro uvedení zařízení pro elektrické svařování na evropský trh), pokud se týká omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím (EMF). Ve směrnici jsou uvedeny další požadavky, které nejsou zahrnuty do této základní výrobkové normě. Směrnice 2006/95/EC [1], článek 2, stanoví, že členské státy provedou všechna příslušná opatření k zajištění toho, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, jestliže bylo zkonstruováno pokud jde o bezpečnost v souladu s dobrou inženýrskou praxí platnou ve Společenství. Tato norma skupiny výrobků se může také používat pro posouzení pokud jde o požadavky Směrnice 2004/40/EC [3] o minimálních požadavcích na zdraví a bezpečnost týkající se vystavení pracovníků rizikům vyplývajících z fyzikálních jevů (elektromagnetických polí) nebo Doporučení 1999/519/EC [2] o omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím, za předpokladu, že nejsou v nejbližším okolí přítomny žádné jiné významné zdroje polí. Jestliže jsou přítomny jiné významné zdroje polí, je nutné další dodatečné posouzení.
Pro výrobky pokryté touto základní výrobkovou normou mohou platit jiné normy. Především nelze tuto normu použít pro prokazování elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nespecifikuje žádné bezpečnostní požadavky na výrobek jiné než ty, které se specificky týkají vystavení osob elektromagnetickým polím. Postupy prokazování shody nejsou specifikovány pro celý kmitočtový rozsah.

Označení ČSN EN 50445 (050697)
Katalogové číslo 81949
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963819495
Změny a opravy Z1 6.19t
Norma je platná do 28. 9. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62822-1 (050694)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)