ČSN EN 14790 (834731) Zrušená norma

Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí

ČSN EN 14790 Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí normovanou kondenzační a adsorpční metodu stanovení obsahu vodní páry v odpadních plynech vypouštěných do ovzduší potrubím nebo komíny včetně popisu vzorkovacího systému.
Uvedených metod lze použít ke stanovení vodní páry pro odpadní plyny prosté kapiček v rozmezí od 4 % do 40 % relativní vlhkosti a hmotnostní koncentrace vodní páry od 29 g/m3 do 250 g/m3 ve vlhkém plynu, přestože pro danou teplotu je horní hranice měřicího rozpětí metody určena maximálním parciálním tlakem vodní páry ve vzduchu nebo plynné směsi. Norma byla posuzována v průběhu terénních zkoušek prováděných ve spalovně odpadů, při spoluspalování odpadů a ve velkých spalovacích zařízeních. Validace byla prováděna pro dobu odběru vzorku 30 minut v rozmezí objemového zlomku vodní páry 7 % až 26 %.
Norma je založena na předpokladu, že plyn proudící komínem nebo potrubím je více či méně v adiabatické (termodynamické) rovnováze. Za těchto podmínek může docházet ke vzniku kapiček pouze v případě, kdy je proudící plyn nasycen vodní párou. Norma uvádí dvě metody stanovení obsahu vodní páry.
Nejsou-li v proudícím plynu kapičky přítomny, pokládá se plyn za nenasycený vodní párou a použije se metody adsorpční nebo kondenzačně-adsorpční. Vzorek plynu se v komína či potrubí odebírá konstantním průtokem. Vodní pára obsažené v tomto vzorku se zachycuje adsorpcí nebo kondenzací spojenou s adsorpcí a obsah vody se stanoví gravimetricky jako přírůstek hmotnosti celé adsorpční či kondenzační jednotky.
Pokud se v proudícím plynu vyskytnou kapičky, je zřejmé, že proudící plyn je nasycen vodní párou. Za těchto podmínek se použije metody založené na měření teploty proudícího plynu. Obsah vodní páry se pak vypočte z teoretické hmotnosti vodní páry v jednotce objemu plynu za standardních podmínek za rovnováhy kapalina-pára, která závisí na skutečné teplotě, tlaku a složení proudícího plynu.
Obsáhlá přílohová část uvádí stanovení hmotnostní koncentrace vodní páry v plynu nasyceném vodní párou za normálního tlaku, typy vzorkovacích systémů, příklad hodnocení shody referenční metody stanovení vodní páry s požadavky kladenými na měření emisí, hodnocení metody v terénních podmínkách a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14790 (834731)
Katalogové číslo 76181
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2006
Datum účinnosti 1. 8. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963761817
Norma byla zrušena k 1. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN 14790 (834731)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)