ČSN EN 14902 (835621)

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic

ČSN EN 14902 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma podává obecný návod pro odběr vzorků aerosolových částic záchytem na vhodných filtrech a následné stanovení olova (Pb), kadmia (Cd), arsenu (As) a niklu (Ni) v aerosolových částicích venkovního ovzduší frakce PM 10 aerosolových částic, mikrovlnný rozklad těchto vzorků a analýzu v grafitové katodě metodou atomové absorpční spektrometrie nebo hmotové spektrometrie s (kvadrupolově) indukčně vázaným plazmatem.
Odpovídá obecné metodice určené stanovení Pb, Cd, As a Ni ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření s určenými limitními hodnotami.
Uvedené metody lze použít ke stanovení sledovaných prvků jako součásti aerosolové frakce PM10 v koncentračních rozsazích ve venkovním ovzduší v rozmezí 1 ng/m3 až 4 µg/m3 (Pb), 0,1 ng/m3 až 50 ng/m3 (Cd), 0,5 ng/m3 až 0,35 µg/m3 (As) a 2 ng/m3 až 0,1 µg/m3 (Ni) ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období 24 hodin.
Skutečné dolní meze stanovitelnosti závisí na variabilitě hodnoty laboratorního slepého pokusu. Dolní meze stanovitelnosti jsou očekávané hodnoty vycházející z charakteristik dosažených v průběhu terénních validačních zkoušek. Horní meze stanovitelnosti vychází z maximálních denních hodnot naměřených v průběhu terénních validačních zkoušek.
Obsáhlá přílohová část uvádí příklady nádob pro mikrovlnný rozklad, přehled rušivých vlivů, postup výpočtu nejistoty použitý v průběhu terénních validačních zkoušek, přehled nedůležitějších postupů QA/QC, postup určení nejistoty metody pro jednotlivé laboratoře a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14902 (835621)
Katalogové číslo 75294
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2006
Datum účinnosti 1. 3. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963752945
Změny a opravy Oprava 1 12.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo