ČSN EN 13211 (834760)

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti

ČSN EN 13211 Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí manuální referenční metodu stanovení hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech. Norma je validována pro stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech spaloven odpadů v rozsahu 0,001 mg.m-3 až 0,5 mg.m-3. Této metody lze využít i pro další odpadní plyny z jiných zdrojů.
Norma popisuje jednotlivé fáze manuální metody stanovení, tj. příprava vzorkovací tratě, odběr vzorku, úprava vzorku a vyjadřování výsledků. Vlastní analýza mineralizovaného vzorku není předmětem této normy, je uveden odkaz na jinou normu.
V normě je uveden postup odběru reprezentativního vzorku odpadního plynu proudícího uzavřeným profilem. Vzhledem ke skutečnosti, že rtuť je ve vzorkovaném plynu přítomna jak v plynné fázi, tak v pevné fázi a kapičkách aerosolu, je nezbytné provádět odběr vzorku za izokinetických podmínek tak, aby byly prachové částice a kapičky správně zachyceny. V případě, že odběr vzorku probíhá za izokinetických podmínek, musí být prachové částice, kapičky i odpadní plyn vzorkovány jediným vzorkovacím zařízením. Plynné sloučeniny rtuti lze vzorkovat neizokineticky v případě, je-li celkový obsah rtuti v pevné fázi a v kapičkách aerosolu menší než 1 _g.m-3 nebo nejsou-li v odpadním plynu přítomny kapičky aerosolu a podíl lokálních rychlostí proudění plynu v kterékoli dvojici měřicích bodů vzorkovacího profilu nepřesáhne velikost 1,2.
Norma dále podrobně popisuje instrumentaci odběru vzorku, především přípravu jednotlivých prvků vzorkovací tratě, sestavení a zkoušky funkčnosti této tratě. Velkou pozornost věnuje přípravě chemikálií a činidel a jejich použití. V normě je uveden postup odběru vzorků s důrazem na dosažení reprezentativnosti vzorku a omezení kontaminace vzorku a ztrát analytu během vzorkování.
V části věnované úpravě vzorku jsou popsány některé způsoby mineralizace pevných částic depozitu a příprava roztoků zahrnujících analyt shromážděný ve všech typech matric, tj. plynné, kapalné i pevné. Analýza tohoto roztoku není předmětem normy, která odkazuje na postup uvedený v EN 1483. Součástí normy jsou i 3 informativní přílohy uvádějící příklady vzorkovací trati pro izokinetický a neizokinetický odběr vzorku, příklady absorbérů a impingerů a postup pro předčištění součástí vzorkovací trati (v laboratoři).

Označení ČSN EN 13211 (834760)
Katalogové číslo 63827
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2002
Datum účinnosti 1. 2. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963638270
Změny a opravy Oprava 1 5.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)