ČSN 56 8310 (568310)

Zmrazené jahody

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 52-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je platí pro zmrazené jahody (s výjimkou zmrazeného zahodového protlaku) odrůd Fragaria grandiflora L a Fragaria vesca L. podle dále v normě uvedené definice, které jsou určeny k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou velikostního třídění nebo přebalení, pokud je požadováno. Nevztahuje se na výrobek určený pro další zpracování nebo pro jiné průmyslové účely. Za pozornost stojí kapitoly 5, 6 a 7, které jsou zcela zpracovány v duchu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Konkrétně v kapitola 5 - Přísady, což jsou kyselina citronová a askorbová, se uvádí že jejich množství je omezeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné. Dále pak v kapitole 6 - Hygiena, konkrétně v čl.6.1 je uvedeno, že se postupuje podle platných (zdravotnických) předpisů, jímž je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení. Obdobně pak v kapitole 7 - Značení se požaduje provádět je podle platných (zemědělských) předpisů, jimiž se rozumí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny. Norma má ovšem i řadu dalších ustanovení vztahujících se k zajištění zdravotní bezpečnosti, resp. k prevenci nežádoucí kontaminace. Norma např. podrobně specifikuje znaky jakosti (v tom i z hygienického hlediska, tedy např. bez cizích příměsí apod.). Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. poukazuje na metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 8310 byla vydána v září 1998.

Označení ČSN 56 8310 (568310)
Katalogové číslo 52254
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963522548
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 83 10
  • ČSN 568310
  • ČSN 56 83 10 : 1998
  • ČSN 568310:1998
  • ČSN 56 8310:1998
foo