ČSN ISO 7935 (834701)

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod

ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7935:1992. Mezinárodní norma ISO 7935:1992 má status české technické normy. Předepisuje úplný soubor hodnot charakteristik automatizovaných měřicích systémů pro kontinuální měření hmotnostních koncetrací oxidu siřičitého stacionárních zdrojů emisí. Soubor údajů uvedených v tabulce 1 se vztahuje na charakteristiky měřicích metod včetně všech kroků od odběru vzorku po záznam a pokud je nutné, i uchování údajů. Tato mezinárodní norma platí pro extraktivní a neextraktivní automatizované měřicí metody oxidu siřičitého. Pro obě metody to zahrnuje použití nulovacích a kalibračních plynů a zajištění dostupnosti porovnávacích vzorků. Automatizovaný měřicí systém může být kalibrován kalibračními plyny při použití manuální metody popsané v (ČSN) ISO 7934 nebo použitím automatizovaného měřicího systému předem verifikovaného podle této mezinárodní normy při použití jiného principu detekce. Směrodatná odchylka (3.7) je stanovena použitím (ČSN) ISO 7934 nebo automatizovaného měřicího systému s jiným principem detekce, verifikovaného podle této mezinárodní normy. Měřicí rozsah, ve kterém platí tato specifikace, je v současnosti v rozmezí 0 g.m-3 až 0,1 g.m-3 a 0 g.m-3 až 8 g.m-3(podrobně viz tabulka 2). Tabulka 1 - Hlavní charakteristiky
+------------------------------------------------------------+
¦Charakteristiky ¦ Číselná hodnota ¦ Metody zkoušení ¦
¦ ¦ ¦ (viz Příloha A) ¦
+-------------------+-----------------+------------------- ---¦
¦Mez detekce ¦ 2% 1) ¦ A.4.2.1.1 ¦
¦Vliv rušivých látek¦ ±2% 1) 2) ¦ A.4.2.1.2 ¦
¦Doba odezvy ¦ <=200 s 3) ¦ A.4.2.1.3 ¦
¦Směrodatná odchylka¦ ±2,5% 1) 4) ¦ A.4.2.2 ¦
+---------------------------------------------------- --------¦
¦1)Vztahuje se na měřicí rozsah ¦
¦2)Hlavní rušivé látky v odpadních plynech ze spalovacích ¦
¦ procesů jsou CO2, CO, NO, H2O a v menších koncentracích NO2¦
¦ a NH3. Jesliže vodní pára není odstraněna ze spalin při ¦
¦ spalování uhlí a z odpadních plynů ze spaloven odpadu, může¦
¦ též rušivě působit HCl a HF. Ve zvláštních případech se ¦
¦ mohou vyskytnout jiné rušivé látky (např.kyanid) ¦
¦3)Za předpokladu celkového času 30 minut ¦
¦4)Viz 3.7 ¦ +------- -----------------------------------------------------+

Zařízení, na nichž byly charakteristiky uvedené v tabulce 1 v příslušných rozmezích verifikovány podle této mezinárodní normy, jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2 - Zařízení a rozsahy měření
+-----------------------------------------------------------+
¦ Zařízení ¦ Měřicí rozsah g.m-3 SO21) ¦
+-------------------------------+---------------------------¦
¦Kotle na černé uhlí ¦ 0 - 1 až 0 - 8 ¦
¦Kotle na černé uhlí s odsířením¦ ¦
¦kouřových plynů ¦ 0 až 0,1 ¦
¦Kotle na hnědé uhlí ¦ 0 - 0,1 až 0 - 3,0 ¦
¦Kotle na těžký topný olej ¦ 0 - 0,1 až 0 - 5,0 ¦
¦Kotle na spalování odpadu ¦ 0 - 0,4 až 0 - 1,0 ¦
¦Koksová pec ¦ 0 až 1 ¦
¦Vypalovací pec na těžký ¦ ¦
¦topný olej ¦ 0 až 5 ¦
¦Zařízení na výrobu a recyklaci ¦ ¦
¦kyseliny sírové ¦ 0 až 1 ¦
+-----------------------------------------------------------¦
¦1) Vztahuje se na 101,3 kPa a suchý plyn ¦
+---- -------------------------------------------------------+
Principy i postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Popis automatizovaných měřicích systémů, kapitola 5 - Číselné hodnoty charakteristik a jejich použití. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní) a Přílohy B a C (informativní). ČSN ISO 7935 (83 4701) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN ISO 7935 (834701)
Katalogové číslo 52205
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963522050
Dostupnost skladem (tisk na počkání)