ČSN ISO 10816-2 (011412) Zrušená norma

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 2: Velké stacionární parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10816-2:1996. Mezinárodní norma ISO 10816-2:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10816 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké stacionární parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW, Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ, Část 4: Soustrojí poháněná plynovou turbínou s výjimkou leteckých odvozenin, Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích a Část 6: Stroje s vratným pohybem o jmenovitém výkonu nad 100 kW. Tato druhá část mezinárodní normy (ČSN) ISO 10816 uvádí specifický pokyn pro hodnocení mohutnosti vibrací naměřených na ložiscích parních turbogenerátorů. Platí pro parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW s běžnými provozními otáčkami 1500 min-1, 1800 min-1, 3000 min-1 nebo 3600 min-1. Vztahuje se na parní turbíny a generátory připojené přímo k plynové turbíně (tak, jak se používají v kombinovaném cyklu), v takových případech však kritéria uvedená v této části (ČSN) ISO 10816 platí jen pro parní turbíny a generátor. Kritéria se vztahují na místo použití stroje (in situ) a platí pro širokopásmové vibrace naměřené v radiálním směru která jsou prezentována ve tvaru jak velikosti, tak i změny vibrací, se vztahují na provozní monitorování i přejímací zkoušky. Kritéria byla stanovena především s ohledem na zajištění spolehlivého, bezpečného a dlouhodobého provozu stroje při minimalizování nepříznivých vlivů na připojená zařízení. Směrnice jsou prezentovány také pro stanovení provozních mezí. Kritéria hodnocení se vztahují jen na vibrace vytvářené samotným strojem a ne na vibrace přenášené na stroj z jeho okolí. Tato část ( ČSN) ISO 10816 neobsahuje ustanovení týkající se torzních vibrací. Norma se přímo netýká vibrací z hlediska jejich přenosu na člověka. Je to patrno také z kritérií hodnocení, která - mimo jiné - stanovují provozní meze vibrací hodnotami "VÝSTRAHA" a "PŘERUŠENÍ PROVOZU" tak, aby nedošlo k poškození integrity stroje. (Způsob stanovení obou hodnot je poměrně detailně normalizován v čl.4.3.1 a 4.3.2.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Měřicí postupy a kapitolu 4 - Hodnocení. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a C. ČSN ISO 10816-2 (01 1412) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN ISO 10816-2 (011412)
Katalogové číslo 51586
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963515861
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN ISO 10816-2 (011412)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10816-21 (011412)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou

ČSN ISO 10816-3 (011412)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

ČSN ISO 10816-5 (011412)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích

ČSN ISO 10816-6 (011412)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW

ČSN ISO 10816-7 (011412)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích