ČSN EN 862 (770411) Zrušená norma

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky na postup zkoušení opět neuzaviratelných obalů, určených pro jiné než farmaceutické výrobky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 862:1997. Evropská norma EN 862:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro obaly, které nelze opět uzavřít a které jsou označeny jako odolné dětem (odolné proti otevření dětmi). Tato norma platí pro opět neuzavíratelné obaly, typu "pro jediné použití" jedné nebo několika samostatných jednotek. Norma neplatí pro opět neuzavíratelné obaly pro farmaceutické výrobky. Norma stanoví přijatá kritéria pro obal, je-li zkoušen stanovenými metodami. Tyto metody nejen zahrnují míru a účinnost obalu v zábraně přístupu dětem, ale týkají se také přístupnosti k obsahu pro dospělé osoby. Norma je určena pouze pro schválení konstrukčního typu a netýká se ověřování jakosti. Za pozornost stojí v kapitole 3 - Definice čl.3.1: Obal odolný dětem: Obal, jehož otevření (nebo získání přístupu k jeho obsahu) je obtížné pro malé děti avšak jehož řádné používání v souladu s požadavky této normy není obtížné pro dospělé. čl.3.2: Opět neuzavíratelný obal odolný dětem: Obal odolný dětem nebo část obalu odolného dětem, z něhož se musí celý jeho obsah najednou odstranit a který nelze opět řádně uzavřít tak, aby byl odolný dětem, jakmile byl jednou otevřen. čl.3.4: Obal pro jedno použití: Obal jedné nebo několika jednotkových dávek, které jsou nejen jednotlivě chráněny, ale také jednotlivě baleny. Za pozornost stojí - pro normy neobvyklé ustanovení v kapitole 5 - Požadavky, a to zejména čl.5.4 - Zkouška dětmi, a čl.5.4.1 - Složení dětské zkušební skupiny ve kterém je uvedeno, že "pro zkoušku obalu musí být zajištěn dostatečný počet dětí, aby mohlo být vybráno 200 platných účastníků ve věku od 42 do 51 měsíců včetně, s rovnoměrným zastoupením věku a pohlaví. Tyto děti mají co nejlépe představovat sociální, etnické a kulturní vrstvy obyvatelstva země. Všechny děti musí být zdravé, bez zjevného tělesného nebo duševního postižení ovlivňujícího jejich manuální zručnost. Nesmějí být účastníky více než jedné z předešlých zkoušek, a to zkoušky obalu jiného typu a konstrukce. Účastní-li se dítě více než jedné zkoušky, je žádoucí, aby interval mezi zkouškami byl alespoň 4 týdny." Norma tedy obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Hodnocení výsledků, kapitolu 7 - Protokol o zkoušce, normativní Přílohu A, B, a informativní Přílohu C, D, E a F. ČSN EN 862 (77 0411) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 862 (770411)
Katalogové číslo 51508
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963515083
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002
a nahrazena ČSN EN 862 (770411)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)