ČSN 65 1742 (651742) Zrušená norma

Oxid uhličitý. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kapalný a tuhý oxid uhličitý a stanoví požadavky na zkoušení, vzorkování, balení, dopravu a skladování. Technické požadavky na jednotlivé druhy stanoví ČSN 65 1743 a ČSN 65 1744. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 1) je oxid uhličitý charakterizován jako bezbarvý plyn, bez zápachu, lehce dráždící nosní sliznici. V části zkoušení (čl. 4) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 22 - 25 především odkaz na ČSN 07 8305, protože se dopravuje v tlakových nádobách. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující především nedýchatelnost tohoto plynu a riziko vzniku omrzlin při manipulaci s oxidem uhličitým v kapalném a tuhém stavu. Jsou též uvedena technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P (9 000 a 45 000 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc především při poruchách dýchání a dále při zasažení pokožky (omrzlinách). Celý text Přílohy: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zní: Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, prakticky bez zápachu, slabě nakyslé chuti. Vyskytuje se v malém množství ve vzduchu (0,03 až 0,1 % obj.). V poměrně malých koncentracích povzbuzuje dýchací centrum, ve vysokých koncentracích působí na toto centrum tlumivě. Protože vysoký obsah oxidu uhličitého je obvykle provázen snížením obsahu kyslíku ve vzduchu, způsobuje oxid uhličitý ve vysokých koncentracích rychlé zadušení (nedostatkem kyslíku). Oxid uhličitý v kapalném a tuhém stavu mají stejný účinek, protože dochází k jeho vypařování, resp. sublimaci a navíc může poškodit organismus nízkou teplotou (vznik omrzlin). Oxid uhličitý je těžší než vzduch, hromadí se u země a v nevětraných prostorách pod úrovní terénu (šachty, výkopy, kanály, sklepy apod.). Při práci s oxidem uhličitým musí být zabezpečeno dokonalé větrání místností. V ovzduší pracovišť nesmí být překročena nejvyšší přípustná koncentrace oxidu uhličitého podle platných hygienických předpisů, jejíž hodnota je 9 000 mg.m-3 průměrná a mezní 45 000 mg.m-3. Prostory, ve kterých se skladuje oxid uhličitý tuhý podle ČSN 65 1742 je nutno řešit s mechanickým větráním tak, aby bylo možno vyvětrat skladovací prostor (zejm. jeho přízemní část) a snížit tak koncentraci oxidu uhličitého na přístupnou hodnotu. Při výskytu vyšších koncentrací oxidu uhličitého v ovzduší než je mezní koncentrace nebo při vstupu do uzavřených prostorů, nevětraných a pod úrovní terénu, kde je nebezpečí výskytu nebo výronu oxidu uhličitého, je nutno používat izolační dýchací přístroj. Při práci s kapalným nebo tuhým oxidem uhličitým je nutné používat dalších ochranných pomůcek, chránících před účinky chladu. Nepříznivé účinky oxidu uhličitého na zdraví se projevují především dýchacími poruchami, resp. s tím spojeným bezvědomím. První pomoc: Při nepravidelném dýchání a nedostatečném dýchání je nutná okamžitá inhalace kyslíku a umělé dýchání, jestliže kyslík není k dispozici. V případě, že postižený nedýchá, je umělé dýchání z úst do úst zcela nezbytné. Přitom je třeba zajistit transport postiženého ze zamořeného prostoru a další odbornou pomoc. Při vzniku omrzlin umístit postiženého do tepla a podávat teplé tekutiny. Při lehčím postižení (omrzliny na malé ploše a I. stupně) ponořit omrzlé místo do vlažné vody nebo lehce třít čistou tkaninou nebo zahřívat. Obnoví-li se prokrvení, není odborné ošetření nutné. Při těžším postižení (omrzliny I. stupně na velké ploše, omrzliny II. a III. stupně) zacházet s postiženým místem jako s popáleninou. Omrzlou plochu překrýt sterilním mulem (čistým kapesníkem nebo ručníkem). Nikdy nestrhávat puchýře. Nepoužívat žádných mastí. Vždy zajistit lékařské ošetření. ČSN 65 1742 byla schválena 25.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ČSN 65 1742 z 10.3.1976.

Označení ČSN 65 1742 (651742)
Katalogové číslo 32622
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963326221
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN 65 1742 (651742)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 17 42
  • ČSN 651742
  • ČSN 65 17 42 : 1991
  • ČSN 651742:1991
  • ČSN 65 1742:1991