ČSN 69 7904 (697904)

Vyvíječe řízených atmosfér

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, konstruování, výrobu, zkoušení, montáž a obsluhu vyvíječů řízených atmosfér do jmenovitého výkonu 150 m3.h-1. Norma platí pro vyvíječe řízených atmosfér, používané v průmyslu strojírenském, hutnickém, chemickém, potravinářském, farmaceutickém, v dopravě, zemědělství a ve všech ostatních odvětvích, kde se používá vyvíječů a jejich produktů řízených atmosfér. Určuje navíc kritéria pro označování vyvíječů a stanovuje jednotnou tvorbu značení řízených atmosfér, kde vyjádřením hlavních složek lze usuzovat na jejich účinky. Vyvíječe, vyrobené před nabytím účinnosti této normy, které neodpovídají jejím ustanovením, nemusí se upravovat, pokud jejich provozem není ohrožena bezpečnost lidí nebo majetku a pokud orgán státního odborného dozoru nestanoví jinak. Vyvíječe řízených atmosfér podle této normy jsou zařízení na výrobu řízených atmosfér. Řízenou atmosférou se pak rozumí směs plynů (nebo plyn), které podle svého složení zabraňují chemickým reakcím látky, omezují je nebo je žádoucím způsobem usměrňují. Hlavními složkami jsou oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, dusík, kyslík a voda. Ve všeobecné části (čl. 37 až 43) se velmi rozsáhle stanovují požadavky na umístění vyvíječů, především z hlediska nebezpečí výbuchu a požáru a nebezpečí otravy. Hygienicky zajímavý je požadavek na přirozené větrání a na osvětlení, min. 200 lx. Za pozornost stojí tab. 1, jako příloha k čl. 51, kde je uveden výčet (a označení) řízených atmosfér a současně uveden i obsah plynů (včetně CO) v nich. Další technické, bezpečnostnětechnické i hygienické požadavky (v podstatě jen na odvod plynů a řízených atmosfér mimo pracoviště) jsou v kapitole "technické požadavky" a "zkoušení". Za pozornost stojí v Dodatku uvedený soupis předpisů, především bezpečnostních, které se týkají zejména tlakových, plynových i elektrických zařízení. ČSN 69 7904 byla schválena 13.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 69 7904 z 17.11.1976.

Označení ČSN 69 7904 (697904)
Katalogové číslo 30592
Cena 350 Kč350
Datum schválení 13. 9. 1989
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963305929
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 79 04
  • ČSN 697904
  • ČSN 69 79 04 : 1989
  • ČSN 697904:1989
  • ČSN 69 7904:1989