ČSN 68 4931 (684931) Zrušená norma

Čisté chemikálie a činidla. Jodid rtuťnatý

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání jodidu rtuťnatého pro analýzu a čistého. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 4) je uvedeno, že jodid rtuťnatý je jedem ve smyslu platných předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. (DL50 p.o. pro potkana je 40 mg.kg-1 a pro myš 80 mg.kg-1.) V části zkoušení (čl. 6) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 14 předepsáno jak značení pro ostatní jedy, tak varovné poučení: "NEBEZPEČNÝ PŘI VDECHOVÁNÍ PRACHU. NEBEZPEČNÝ PŘI POŽITÍ. VSTŘEBÁVÁ SE POKOŽKOU, KTEROU DRÁŽDÍ. CHRAŇTE PŘED DĚTMI!" Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek (je popsána perorální akutní otrava sloučeninami rtuti) a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro rtuť (0,05 mg.m-3 a 0,15 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. K příloze je připojen odstavec o asanaci: Jodid rtuťnatý se převede do nasyceného roztoku chloridu sodného za varu a udržuje se při teplotě varu až do rozpuštění. Po rozpuštění se z roztoku vysráží sirníkem sodným na prakticky nejedovatý sirník rtuťnatý. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 68 4931 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 68 4931 z 9.2.1977.

Označení ČSN 68 4931 (684931)
Katalogové číslo 30518
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963305189
Norma byla zrušena k 1. 4. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 49 31
  • ČSN 684931
  • ČSN 68 49 31 : 1992
  • ČSN 684931:1992
  • ČSN 68 4931:1992